Følgende tekst er gengivet fra www.folketinget.dk, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Alm. del - bilag 371


Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
(Alm. del - bilag 371)
landbrug
(Offentligt)

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har i skrivelse af
15. december 1999 (Alm. del {{SPA}} bilag 294) udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål 60:

Spørgsmål 60:

"Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 14. december 1999 fra Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi, jf. alm. del - bilag 293".

Svar:

Henvendelsen, i form af et dokument udarbejdet af forstander Preben Maegaard, indeholder flere interessante synspunkter vedrørende produktion af olieafgrøder og anvendelse af planteolie til mobile formål. Olieafgrøder indgår som et vigtigt led i sædskiftet i dansk landbrug, og olieafgrøder vil fortsat blive dyrket i Danmark også efter "Dagsorden 2000", selv om hektar støtten for disse afgrøder reduceres. I denne forbindelse er det naturlig vis vigtigt, som dokumentet påpeger, at man søger en optimal udnyttelse af samtlige komponenter i afgrøden.

Jeg deler forventningerne om et stigende behov for økologisk dyrkede foderkager til vore økologiske landbrug i de kommende år. Ligeledes er jeg enig i, at rapsolie udmærket kan anvendes som drivmiddel i dieselmotorer. Dette er bl.a. vist ved forsøg i Danmark og ved forsøg og daglig drift i udlandet.

Fødevareministeriet deltog således i 1992 i finansieringen af et projekt, der havde til formål at demonstrere, at anvendelse af rapsolie-methylester set ud fra et teknisk og miljømæssigt synspunkt er et alternativ til diesel-brændstof. Preben Maegaard mener, at man af hensyn til miljøet bør anvende den rene planteolie frem for Rapsolie-methylester. I denne forbindelse bør man dog betænke, at en dieselmotor ikke kan køre på ren rapsolie uden modifikation.

Efter min opfattelse, og som også nævnt i dokumentet, er den største hindring for en udbredt anvendelse af planteolier i den danske bilpark den høje pris for rapsolie sammenlignet med dieselolie. Forfatterens betragtninger omkring afgifter skal jeg ikke kommentere, da dette emne ligger uden for mit ressortområde.

Endeligt vil jeg gerne kommentere artiklens betragtninger omkring vore begrænsede ressourcer. Jeg er enig i, at der er praktiske grænser for, hvor mange olieafgrøder, det er muligt/hensigtsmæssigt at producere i Danmark. Derfor er det relevant at sammenligne med de alternative anvendelser af planteolier. Rapsolie i bedste kvalitet er en udmærket spiseolie, som i mange henseender kan konkurrere med olivenolie. Desuden anvendes planteolier til en række industrielle form ål. Inden for dette område synes der at være interessante nye muligheder for at anvende rapsolie i miljøvenlige smøremidler, hydraulikolier, kædesavsolier m.v. Fødevareministeriet har derfor finansieret et forskningsprojekt, som netop har til formål at udvikle nye miljøvenlige køle/smøremidler og hydraulikolier.

Henrik Dam Kristensen

/Pieter Feenstra