El- og hybridbiler - samspil med elsystemet

juni 2010

 

EL- OG HYBRIDBILER
– samspil med elsystemet
Rapport fra Energistyrelsen, juni 2010

Det er regeringens langsigtede mål, at Danmark skal være et samfund uafhængigt af fossile brændsler, og som led heri skal der både ske væsentlige energibesparelser og gennemføres en markant udbygning af den vedvarende energiforsyning.

Transportsektoren er i dag næsten fuldstændigt afhængig af fossile brændstoffer,
primært benzin og diesel og transportsektoren er den største efterspørger af fossile brændsler.

Personbilerne står for ca. 10 pct. af vores samlede energiforbrug, ca. 25 pct. af vores olieforbrug og for ca. 10 pct. af vores CO2-udledning. Sektoren udgør således en af de store udfordringer for at mindske Danmarks afhængighed af fossile brændsler og reducere udledningen af drivhusgasser.

Elbiler og plug-in hybridbiler har et stort potentiale for at reducere såvel
energiforbruget som CO2-udledningen i transportsektoren. Såfremt det lykkes at erstatte benzin og diesel med el, kan vi sikre både transportydelser og reducere vores afhængighed af fossile brændstoffer.

Med energiaftalen fra februar 2008 er der bl.a. indført en forsøgsordning for elbiler. Samtidig har regeringen med sit arbejdsprogram ”Danmark 2020” fra februar 2010 besluttet at afgiftsfritage elbiler frem til og med 2015 som led i at sikre en effektiv anvendelse af blandt andet vindmøllestrøm. Ca. 20 pct. af vores el produceres af vindmøller, og sammenlignet med resten af Europa er vi er langt fremme med at integrere den svingende elproduktion fra møllerne. Elbiler kan aftage store mængder af vindenergien.

Skal det være effektivt i stor skala, er det afgørende, at bilerne lades op på tidspunkter, hvor der er kapacitet i elnettet og produktion til det. Med et godt samspil mellem elproduktionen og el- og plug-in hybridbilerne - herunder etablering af smart grids (intelligente elnet) - kan vi fremme en renere og mere bæredygtig transportsektor samt en optimal udnyttelse af vores elproduktion.

Øget anvendelse af el i transportsektoren vil reducere afhængigheden af import af olieprodukter og langsigtet bidrage til øget forsyningssikkerhed.

Øget anvendelse af elbiler kan være et af midlerne til at knække CO2-kurven, da elbiler er mere energiøkonomiske end benzin- og dieselbiler og udleder mindre CO2. På baggrund af analyser af danske transportvaner, der viser at 90 pct. af alle ture er under 50 km, vurderes elbilen trods sin (med den nuværende teknologi) begrænsede rækkevidde at kunne dække en betydelig del af danskernes daglige transportbehov.

Læs mere i rapport fra Energistyrelsen her.