Notat vedrørende emissioner fra forbrændingsmotorer,
planteolie sammenlignet med diesel.

(download PDF dokument, 59k)

Den væsentligste forskel på emissionen fra motorer som kører på planteolie i forhold til diesel er at den ved forbrændingen frigivne kuldioxid er CO2 neutral. Herudover er en planteolie som koldpresset rapsolie fra naturens side så godt som fri for svovl og andre fremmedstoffer.
Rapsoliens positive indflydelse på emissionernes forskellige bestanddele gennemgås i vedlagte notat, og dokumenteres med vedlagte bilag A,B og C. I øvrigt findes der meget materiale som dokumenterer disse forhold. Det skal pointeres at koldpresset rapsolie ikke er det samme som biodiesel der omtales i bilag A, men emissionsmæssigt deler disse 2 produkter argumentation.
Bilag A: Biodiesel Use in Underground Metal and Non-metal Mines.
Bilag B: Sammenligning af dieselolie og planteolie mht. emission, specielt svovl- og partikelemission.
Bilag C: Emissionstest af en Elsbett konverteret VW Golf med standardmotor.

Svovl, S (SO2 , partikler)
Rapsolie er så godt som fri for svovl. Den foreløbige kvalitetsstandard angiver en øvre grænse på 0,001% (10 PPM), mens der i praksis måles omkring 0,0005% (5 PPM). Sidstnævnte er 100 gange mindre end for almindelig let diesel, og 10 gange mindre end for den nye svovlfattige diesel.
Ved tilstedeværelsen af svovl under forbrændingen dannes der svovldioxid i udstødningsgassen, ligesom svovlpartikler i udstødningsgassen danner kim for partikeldannelse og partikelopbygning. Der er en direkte sammenhæng mellem ovennævnte emissioner og indholdet af svovl i brændstoffet, dvs. at emissionen reduceres både for diesel og rapsolie som følge af mindre svovl.
Ovenstående bekræftes i alle 3 bilag til dette notat.
Desuden er det beregnet, at man opnår en partikelreduktion på 13% ved at gå fra let diesel (0,05% S) til svovlfattig diesel (0,005% S).[1] Man må vurdere at den samme tendens gør sig gældende for den svovl-relaterede partikelemission fra rapsolie.
Svovl har en hæmmende og destruktiv virkning overfor katalysatorer og andet efterbehandlingsudstyr. Derfor opnår man udover ovennævnte reduktion i emission andre fordele som også har positiv indflydelse på emissionen.

Sod, C (partikler)
Sod består af kulstofpartikler og opstår ved forbrændingen som et resultat af iltunderskud. Sodpartikler danner kim til partikelopbygning og kan bære andre ved forbrændingen frigivne partikler. Planteolie indeholder 12% ilt i molekylestrukturen hvorimod diesel ikke indeholder ilt. I bilag B hævdes det at sodemissionen reduceres med mindst 50% ved anvendelse af planteolie under samme motortekniske betingelser og ved alle de hyppigst forekomne belastningssituationer. Det konkluderes at planteolie alt andet lige forbrænder renere. At sodemissionen reduceres bekræftes i bilag A.

Kulbrinter, HC, PAH (partikler, cancerogener)
Kulbrinter og Polycycliske Aromatiske Kulbrinter består af uforbrændt brændstof. En katalysator er velegnet til afbrænding af disse med en reduktion af partikel mængden til følge. I bilag A viser resultaterne fra en test at katalysatoren reducerede denne del af emissionen med 48%. I bilag B hævdes det at det er muligt helt at undgå PAH´erne ved omstilling til planteolieoptimeret motorteknik.

Kvælstofilter, NOX (-)
Denne del af emissionen kan falde eller stige en anelse. (bilag A). Bilag C viser resultaterne fra en autoriseret emissionsmåling af en Elsbett konverteret standard dieselmotor. Her er reduktionen på 18,9 % for planteolie i forhold til diesel.

Kulilte, CO (-)
Ifølge bilag C reduceres kulilte med 42% ved emissionsmålingen af den konverterede VW Golf. CO kan afbrændes i en katalysator som er velegnet til en planteoliedrevet motor.

Partikler, PM (-)
Partiklerne i udstødningen består af en blanding af flere af de ovenfor nævnte bestanddele. I bilag A nævnes en partikelreduktion på 50% alene fra brændstoffets betydning, og en yderligere reduktion på 48% ved anvendelse af katalysator, i alt en reduktion på 74%. I bilag B hævdes det at sodemissionen reduceres med mindst 50% da planteolie forbrænder renere pga. 12% ilt der er bundet i molekylestrukturen. I Bilag C viser testresultaterne en reduktion på 41,7% for planteolie i forhold til diesel.

Konklusion
Der kan med fordel anvendes planteolie som koldpresset rapsolie som motorbrændstof i konverterede standardmotorer. Det er eftervist både teoretisk og ved forsøg at der kan forventes en betydelig reduktion i den totale emission, ikke mindst partikelemissionen og svovl relateret emission. Derudover er den frigivne kuldioxid naturligvis CO2 neutral.

[1] Kilde: Dansk Shell, www.shell.dk, pressemeddelelse "Renere luft" af 27-05-1999

Sidst opdateret 29/06/05