ANVENDELIGHED AF RAPPORTEN
EMBIO

Energistyrelsens Model til økonomisk og miljømæssig vurdering af BIObrændstoffer
Januar 1997

Udarbejdet af COWI
Dokument nr.: 29316/1

SOM GRUNDLAG FOR VURDERING AF
BIODIESEL OG KOLDPRESSET RAPSOLIE

FORORD:

Koldpresset rapsolie til transport udgør et meget perspektivrigt og miljøvenligt alternativ til dieselolie. Den adskiller sig afgørende fra biodiesel, også kaldet RME eller rapsolie-methyl-ester.

Koldpresning af rapsfrø til værdifulde foderkager og olie kræver ikke særlig megen energi, og fremstillingen kan ske på et meget enkelt og billigt anlæg. Den koldpressede rapsolie er et spiseligt naturprodukt, som kan anvendes i en moderne dieselmotor med forkammer eller direkte indsprøjtning efter en mindre tilpasning, som typisk koster 15.000 kr. De tilpassede motorer kan fortsat bruges til almindelig dieselolie.

I modsætning hertil fremstilles biodiesel ved varmpresning og efterfølgende raffinering, hvorunder der tilsættes methanol. Investeringsbehov og energiforbrug ved processen er 5 gange så stort, og resultatet er et giftigt produkt, der skal håndteres fuldstændig som almindelig dieselolie. Dette skal der til for at tilpasse brændstoffet til eksisterende dieselmotorer.

Folkecenteret har i flere år arbejdet på at synliggøre rapsoliens muligheder som brændstof og overføre den nødvendige teknologi fra Tyskland. Dette har omfattet demonstrationsbiler, et anlæg til koldpresning af olien og starten på et landsdækkende net af autoriserede værksteder, som kan tilpasse eksisterende motorer.

Vi har fra starten oplevet en meget stor folkelig interesse for rapsolien, og en gryende politisk bevågenhed. Imidlertid er rapsolien efterfølgende kommet i modvind i det politiske system, hvor visionerne er erstattet af pessimisme. Regeringen har med skatteministerens ord konkluderet, 'at rapsolie på personbiler hverken er godt for miljøet eller for samfundsøkonomien.'

Denne konklusion var i klar modstrid med erfaringerne i det netværk, som Folkecenteret har opbygget sammen med partnere i Tyskland og Sverige. Folkecenteret besluttede derfor at gå nærmere ind i de papirer og rapporter, som politikerne henviste til, for at afklare de reelle forhold.

Det viste sig, at regeringens negative opfattelse af rapsolien kan skrives direkte tilbage til den såkaldte EMBIO rapport, som Energistyrelsen lod udgive i 1997. Rapporten udgør Energistyrelsens og hermed regeringens grundlag for vurdering af biobrændstoffer. EMBIO rapporten omhandler iøvrigt slet ikke koldpresset rapsolie, men bruger konkrete projektforslag om udnyttelse af biodiesel og ethanol som regneeksempler.

Nærværende rapport er en gennemgang af EMBIO rapporten på dennes egne præmisser. Som det fremgår, giver EMBIO rapporten ikke belæg for de pessimistiske konklusioner. Tværtimod viser beregningerne, som direkte er baseret på EMBIO rapportens metode, at især koldpresset rapsolie er et samfundsøkonomisk yderst attraktivt alternativ til diesel, som ydermere kan give et væsentligt bidrag til et bedre miljø.

SAMMENFATNING:

Som det fremgår af nærværende rapport, giver EMBIO rapporten ikke et realistisk grundlag for vurdering af biobrændslerne biodiesel og koldpresset rapsolie.

EMBIO rapporten består af to dele, en hovedrapport og en bilagsrapport, og fremstår som en livscyklusanalyse med et stort antal detaljeret beskrevne delelementer eksemplificeret ved anvendelsen på biodiesel og bioethanol.

Gennemgangen i nærværende rapport bygger på EMBIO rapportens opbygning og forudsætninger med nødvendige korrektioner. Heri ligger dog ikke en anbefaling af den i EMBIO rapporten anvendte metode, herunder dennes brug af skyggeprisbegrebet som grundlag for vurdering af alternative energikilder. Gennemgangen omfatter kun den del af EMBIO rapporten, som vedrører biodiesel. Afsnittet vedrørende biodiesel er afsluttet med et sæt beregninger af skyggepris samt totale energi- og CO2-besparelser. Afsnittet vedrørende rapsolie munder ud i tilsvarende beregninger, sammenligning mellem de to biobrændstoffer og angivelse af det årlige potentiale.

I beregningerne af skyggepris er anvendt det i EMBIO rapporten definerede nettoprincip, hvorefter biprodukterne og disses energibalancer inddrages i livscyklusanalysen af den samlede produktionsproces. Herunder fastsættes den resulterende produktpris for det betragtede biobrændsel som samlet fremstillingspris minus biprodukternes værdi.

Skyggeprisen er defineret som merprisen for biobrændstoffet i forhold til den tilsvarende mængde diesel divideret med den resulterende CO2-besparelse. I tilfælde af, at biobrændstoffets pris er mindre end prisen for den tilsvarende mængde diesel, bliver skyggeprisen negativ. Hermed kan den betegnes som en skyggeindtægt.

Overalt i gennemgangen er der anvendt konservative skøn i forhold til biobrændstoffernes fordele, og der er kun foretaget korrektioner af rapportens forudsætninger, hvor disse medfører betydelig uoverensstemmelse mellem resultaterne og de faktiske forhold.

De to mest afgørende uoverensstemmelser består i manglende indregning af prisstigninger på diesel som referencebrændstof samt udeladelsen af energiproduktionen fra biprodukter. I EMBIO rapporten er prisstigningerne på diesel vurderet, men ikke medtaget; ovenikøbet anvendes 1995-priser, selv om rapporten er udarbejdet i 1997. Kraftvarmeproduktion på basis af biprodukter, hvoraf det mest betydende er rapshalm, er udtrykkeligt nævnt i EMBIO rapporten, men ikke indregnet i energi- og CO2-regnskabet.

For begge biobrændstoffer er opstillet skyggepriser, samfundsmæssige merpriser og CO2-besparelse opgjort under EMBIO rapportens egne grundforudsætninger, altså uden korrektion for energiproduktionen fra biprodukter.

I opstillingen bygger tallene for 1995 direkte på den i EMBIO rapporten angivne raffinaderipris for diesel fra 1995. Tallene for 2000 bygger på listeprisen for diesel ultimo 1999 omregnet til raffinaderipris efter EMBIO rapportens metode. Tallene for 2005 bygger direkte på EMBIO rapportens fremskrivning af raffinaderiprisen på diesel.

Som det fremgår, er skyggepriserne afgørende anderledes end anført i EMBIO rapporten, hvis tal for biodiesel på 560 kr/ton CO2 allerede var forældet ved udgivelsen i 1997.

Endvidere fremgår det, at koldpresset rapsolie er en væsentligt bedre erstatning for diesel, end biodiesel er. Biodiesel kræver således fem gange større investeringsomkostninger og energiforbrug til fremstillingsprocessen. Hermed udgør selve fremstillingsprocessen for biodiesel mere end halvdelen af det samlede fossile energiforbrug; for koldpresset rapsolie er det mindre end en femtedel.

Den udvundne mængde brændstof i liter per hektar er 24% større for rapsolie end for biodiesel. Derfor er CO2-besparelsen per hektar også noget større. For at lette en sammenligning er for biodiesel anført reduktion til en tilsvarende CO2-besparelse (parentes).

Opstilling uden korrektion for energiproduktionen fra biprodukter

År

Skyggepris, kr/ton CO2

Merpris, kr/l

CO2-besparelse,kg/l

Biodiesel

Rapsolie

Biodiesel

Rapsolie

Biodiesel

Rapsolie

1995

558

169

1,00

0,37

1,79
(1,44)

2,19

2000

123

-192

0,22

-0,42

2005

89

-224

0,16

-0,49

Ud fra EMBIO rapportens egne grundforudsætninger er det således rimeligt at regne med skyggepriser på 89 kr/ton CO2 for biodiesel og -224 kr/ton CO2 for koldpresset rapsolie i forbindelse med fremtidige fremstillingsanlæg for biobrændsel.

Når energiproduktionspotentialet fra biprodukterne medregnes, er den totale CO2-besparelse væsentligt større. EMBIO rapporten giver ikke tilstrækkeligt grundlag for en indregning af dette i skyggeprisen, men der kan opstilles følgende sammenligning:

CO2-besparelser med og uden korrektion for energiproduktion fra rapshalm
Med korrektion, kg CO2/l Uden korrektion, kg CO2/l
Biodiesel Rapsolie Biodiesel Rapsolie
8,06 (6,50) 7,84 1,79 (1,44) 2,19

Det samlede arealpotentiale for rapsdyrkning på 250.000 - 500.000 ha svarer godt og vel til et potentiale på 250 - 500 millioner l koldpresset rapsolie om året, som kan erstatte en tilsvarende mængde diesel, og et samlet potentiale for CO2-besparelse på 2 - 4 millioner ton om året.

Download hele rapporten (PDF dokument, 504 kb).