Forgasningsanlæg

af Nicolaj Stenkjær, januar 2010

 

Hvad er forgasning?
Et forgasningsanlæg kan producere strøm med varme som biprodukt ved at forgasse biomasse. Flere former for brændsel kan forgasses, for eksempel affald, flis, halm, kul, træ med mere.

Træ skal først omdannes til gas inden det kan anvendes i en forbrændingsmotor. Forgasningsprocessen handler om at undgå tab og at holde gassen så ren som muligt, da motoren kan tage skade, hvis gassen er uren.

Forgasningsanlæg spiller stadig en lille rolle i den danske og europæiske energiforsyning, selv om forgasning er attraktivt med hensyn til miljø og økonomi.

Forgasningsteknikken har været kendt i omtrent 100 år og der er udviklet mange forskellige typer af gasgeneratorer alt efter hvordan brændsel og luft tilføres i forhold til hinanden.

Forgasningsprocessen
For at fremstille gas af biomasse skal biomassen først opvarmes, det sker typisk ved at afbrænde en mindre del af biomassen. Denne opvarmning tørrer biomassen og derefter kan temperaturen øges.

Ved en temperatur på 200 grader celsius starter pyrolysen, hvor biomassen omdannes til koks, som kan omsættes til gas ved tilsætning af et forgasningsmiddel, der kan være kultveilte, luft eller vanddamp.

Gasgeneratorer til transport
Forgasningsteknikken blev under anden verdenskrig anvendt som brændstof i biler som en erstatning for benzin og diesel. Brændstoføkonomien var imidlertid meget dårlig, når de anvendes til transport og er bedst egnede til stationære motorer, læs mere her.

Forgasningsanlæg i Danmark
Forgasning kan med fordel anvendes i kraftvarmeværker og Danmark er førende på dette område.

Harboøre
Harboøre i Thy har Danmarks ældste forgasningsanlæg fra 1993 og mere end 90 % af byens varmebehov dækkes af forgasningsanlægget.

Skive
Skive kommune har Europas største anlæg til forgasning, der hvert år kan omdanne 30.000 tons træpiller til brændbar gas og varme. Skive kommune investerede i år 2005 150 mio. kr. i et anlæg med såkaldt fluid bed teknologi. Anlægget minder om et stort kedelanlæg, men da der kun tilføres ganske lidt ilt sker der ikke en afbrænding, men en afgasning af brændslet. Gassen samles i toppen af anlægget og udnyttes i gasmotorer, som er tilknyttet elgeneratorer. Anlægget kan producere 42.000 MWh el og 77.000 MWh varme baseret på 30.000 tons træpiller, men andre former for biomasse kan også anvendes.

Links
Ingeniøren

Biopress

Energitjenesten

Teknologiportalen

Organic Fuelcell Technology

Termisk forgasning i Sydthy 

Techmedia

Videncenter for halm- og flisfyring