Vand for livet


Spildevand som ressource i vedvarende kredsløb

 

Se power point oversigt her.

 

I regi af ”Landsbyen for Grøn Forskning” på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi (FC), er der siden 1988 udført forsøg med forskellige former for grøn spildevandsrensning. I dag eksisterer der tre forskellige anlæg (figur 1), der kan fungere uafhængigt af hinanden. De kan også kobles sammen, så de kan bruges samtidigt.

 

Folkecenterets spildevandsanlæg


Figur 1. Oversigtsplan over Folkecenterets spildevandsanlæg

 

Husspildevand fra 20 personækvivalenter, og de ca. 4000 m2 bygninger afledes til sidst til rodzoneanlægget, som er det største anlæg i området. De to forsøgsanlæg i drivhus, giver mulighed for at udføre en lang række former for forsøg og udvikling af anlæg til husspildevand uden hensyn til, om man opnår tilstrækkelig effektivitet i forsøgene til, at det rensede spildevand kan afledes til recipienten Skibstedsfjord.

I 1988 blev det første demonstrationsanlæg opstillet som en decentral løsningsmodel til spildevandsrensning ved anvendelse af økologiske rensningsprincipper og et minimalt energiforbrug. Anlæggets opbygning er inspireret af den såkaldte ”Vermont-model”. Anlægget er baseret på anvendelse af solens energi til fjernelse af næringssalte som f.eks. fosfater og nitrater gennem bakteriel omsætning og optagelse i plantevæv. I samarbejde med Botanisk Institut, Århus Universitet blev der fortaget analyser af spildevandet før, under og efter behandlingen i anlægget. Selve anlægget var opstillet i drivhus 1. og 2.(se oversigtsplan, figur 1), men i dag eksisterer kun den del, som befinder sig i drivhus 1.
 

I forbindelse med nybyggeri blev der i 1997 etableret et rodzoneanlæg til 100 PE med faskiner. Anlægget er projekteret af Jørgen Løgstrup, TransForm, Dansk Rodzone Teknik.

Som sidste anlæg på FC blev ”Water for Life” etableret i det renoverede drivhus 2 (figur 2) i 1999. Anlægget er inspireret af de erfaringer, der er gjort på Folkecenteret efter 10 års forsøgsdrift med ”grønne” spildevandsanlæg. Anlægget er dimensioneret som et familie rensningsanlæg på fire til seks PE. Der er opstillet to parallelle linier, hvor den første betragtes som familielinien med 4 m3 samlet volumen, mens den anden kaldes gæsteanlægget. I daglig drift løber ca. 80 % af spildevandet gennem familielinien.


 

Water for life anlæg

Figur 2  Water for Life anlægget i fuld drift

 

Anlægget består af flere forskellige trin, som har forskellige funktioner (figur 3). Fra indløbsbrønden bliver spildevandet (sort og gråt blandet sammen) pumpet til første trin, som er en lukket aerob fase. Der er en fælles 1000 l's beholder, hvor vandet beluftes kraftigt med atmosfærisk luft. Den forurenede luft ledes til jordlungen, som er en slags jordfilter. Overløbet af vandet ledes videre i næste trin, der er en åben aerob fase, som består af seks plasttønder i første og fire i anden linie. Beholderne er beplantet med ca. 20 forskellige plantearter. Vandet beluftes fra bunden af. Næste trin er en slampond som i begge linier er en 1000 l's beholder. Slammet ledes til et slambed, mens overløbet går videre til biofiltre, fire 200 liters plasttønder i første- og 3 i anden linie. Til sidst ender vandet i demonstrationsbassinet, hvorfra det ledes til to produktionsbassiner, som ikke vedrører nærværende forsøgsopstilling.
 

Water for life oversigt

Figur 3  Oversigtplan over Water for Life anlægget

 

I perioden august 1999 – oktober 2000 er der gennemført et måleprogram. Vi har målt koncentration af COD, BI5 (biokemisk iltforbrug i 5 døgn), total fosfor, total kvælstof, ammonium-kvælstof (NH4-N). Derudover blev der målt pH (vandets surhedsgrad) og vandtemperatur.

Resultaterne viser, at anlæggets renseevne var god til at fjerne organisk stof. Der blev opnået en 46,1 % kvælstoffjernelsen, som forventet var bedst i sommerperioden. Indløbsgennemsnittet var 83,2 mg/l, og ved udløbet blev der målt en gennemsnitlig koncentration på 44,8 mg/l. Målt ved udløbet var fosforfjernelsen ca. 26 %, og med en koncentration på gennemsnitligt 8,22  mg/l.

Erfaringerne med anlægget har godtgjort, at for at opnå acceptable fosfattal i udledningen skal husholdningerne benytte vaskemidler af god kvalitet og med lavt fosfatindhold til maskinvask. Sådanne indgreb i forbrugsmønstrene, som er nødvendige ved anvendelse af grønne spildevandsanlæg, sker i øvrigt mere og mere gennem generelle normer for indhold af fosfat i vaskemidler.

Spildevandstilløbet var i gennemsnit 687 l/døgn. En stor del af det rensede vand blev brugt til dyrkning af vandplanter og opdræt af karpefisk. Anlægget blev bygget af ansatte på Folkecenteret samt professionelle håndværkere. Driftsarbejdsindsatsen blev udført af ansatte, som brugte ca. 10 til 20 minutter om dagen. Plantetilvæksten blev høstet flere gange i vækstsæsonen (ca. hver sjette uge).

Siden august 1999 har flere tusinde mennesker set anlægget. Ud over dette har anlægget været omtalt flere gange i forskellige blade og TV udsendelser. To gange har anlægget været brugt direkte som undervisningsemne for folkeskolens og gymnasiets elever. Folkecenteret har organiseret ”Træf om grøn spildevandsrensning” både i september 1999 og december 2000.

Det har været en stor glæde for os med så mange besøg til spildevandsanlægget. Vi vil arbejde videre med udvikling af det soldrevne renseanlæg, og vil søge penge til forsøgsanlæg hos 40 motiverede anlægsværter, under miljøstyrelsens nye bevilling.