Folkecenteret introducerer dansk biogas i Japan

Af Preben Maegaard, forstander for Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi.

06.03.2001

 

På nordkysten af Japans nordligste ø, Hokkaido, har Folkecenteret for Vedvarende Energi medvirket til at opstille et usædvanligt anlæg med biogas og kompostering.

I Danmark betragter man biogasanlæg som energianlæg. Men det er der ikke tale om i Yubetsu, en lille landbrugs- og fiskerikommune med 6000 indbyggere. Her har begrebet bæredygtighed fået en udvidet betydning.

Siden 1970 er 25% af muldlaget forsvundet globalt set som følge af erosion, monokulturer og intensiv dyrkning. Det problem har man en løsning på i det japanske anlæg, som er designet af Kawasaki Engineering Co. i samarbejde med det japanske landbrugsministerium, som også finansierer anlægget.

Ny form for fællesanlæg
Eftersom anlægget skal behandle kogødning samt halm og ajle fra 4 gårde, kan man kalde det et fællesanlæg. Dagligt tilføres 7-8 tons fra gårdene dels i flydende, dels i fast form. Den faste fraktion, som er en blanding af komøg og halm, kører man igennem en skruepresse. Eftersom gødningen kommer direkte fra gårdenes møddinger er optøning inden separeringen nødvendig om vinteren, som er lang og ofte med temperaturer ned til minus 15°C. Af samme grund er alle rørledninger opvarmede og isolerede som sikring mod tilfrysning.

Halmen, godt fedtet ind i noget af komøget, bliver komposteret i et 70 m langt drivhus, hvor det bliver vendt 5 gange dagligt af en maskine på skinner af japansk oprindelse.

Den flydende del fra presningen bliver blandet med ajlen og pumpet over i et 200 m³ biogasanlæg af Smedemestertypen. Efter 20 dages opholdstid pumpes den afgassede gylle over i en forrådsbeholder på ca. 1200 m³ svarende til 6 måneders tilførsel. Lageret er af emaljerede stålplader og fremstillet i USA.

Intelligent ressourceudnyttelse
Biogassen føres til et lille kraftvarmeanlæg på 25 kW af tysk fabrikat. Elektriciteten og al varmen bruges i kompostanlægget. Komposten bliver efterfølgende tørret i et drivhus, som er en del af det samlede behandlingsanlæg. Om foråret lægges komposten og den afgassede blanding af ajle og komøg ud på markerne.

Hermed har man:

  1. hentet energi ud af landbrugsaffaldet,
  2. næringsstofferne er blevet tilbageført til jorden,
  3. og endelig det nye i forhold til fællesanlæg i Danmark:
    muldjordens struktur og indhold af kulstof opretholdes og/eller forbedres ved tilførsel af kompost.

Biogas og økologi
I Danmark har man ofte skældt ud over, at med biogasanlæg fortsætter udpiningen af muldjorden. Det fænomen har man bevidst taget højde for i det japanske pilotanlæg, som naturligvis med de mange behandlingstrin ikke er en billig løsning. Indregner man de samfundsmæssige omkostninger med nedslidning af muldlagene, og det gør man endnu ikke i Danmark, så ser økonomien anderledes ud i det japanske anlæg.

Det må være svært for økologer at afvise biogas, når tingene udføres som her beskrevet. Der er naturligvis stadig et stykke transportarbejde med at flytte gødning og ajle frem og tilbage fra de fire gårde. Men anlægget kan naturligvis integreres i en enkelt bedrift. Så er man fri for yderligere tung trafik på vejene, hvilket bør være en del af en overordnet strategi i landbruget - og samfundet i øvrigt.

Danske leverandører
I juni 2000 bestilte Kawasaki Engineering en 200 m³ biogastank af Smedemestertypen hos Folkecenteret, som man i længere tid havde drøftet biogas med. Opgavens praktiske udførelse blev overdraget til Hollensens A/S i Sunds, som valgte en erfaren underleverandør til stålarbejdet. Isoleringsopgaven foregik i Yubetsu og blev forestået af Scanca, Klarup. Også ventiler, gear m.v. kom fra danske virksomheder, som med dette pilotanlæg har fået entré på det japanske marked for biogasanlæg.

Biogasanlæg

For at lette transporten blev tanken på 200 m³ leveret i to halvdele, sejlet som dækslast til Pusan i Korea, hvor delene blev omladet til Tomakomai, Hokkaidos vigtigste havneby. Herfra gik turen på 400 km. pr. lastbil til Yubetsu.

Samarbejde med Japan
Sammenbygningen af det samlede anlæg er foretaget af Kawasaki Heavy Industries, Kobe med rådgivning fra Folkecenteret, når det gælder biogasdelen. Ingeniør Niels Ansø har forestået forhandlinger, leverancer og træning af japanerne, som en del af den samlede leverance set fra dansk side.

Samarbejdet med de professionelle japanere har været positivt i enhver henseende. Clean Energy Forum, som er en meget respekteret japansk VE-organisation, har været en vigtig partner i det samlede forløb. Anlægget startes allerede op i vinteren 2001, så man kan indhøste de første erfaringer under ekstreme vinterforhold.