Transport
 Vindkraft/vindenergi
 Biomasse/Biogas
Biomasse/Biogas på Folkecenteret
Biogas
Biomasse - energiafgrøder
Elefantgræs som energiafgrøde
Energipoppel
Planter der renser jord
Hamp som energiafgrøde
Katost som energiafgrøde
Tang som fremtidens energi - blå biomasse
  Søsalat som ny energikilde
Andemad til spildevandsrensning og energiproduktion
Naturlig vandrensning med muslinger
Tørv
Halmfyr
Alger som energikilde
Energipil
Information om biobrændsler
Brændeøkonomi
Biomasse mest miljøvenlig
Forklaring på brændværdier, energi og brændsler
Forsyning med og forbrug af træpiller
Information om biobrændsler
Teknologier
CHP - Combined Heat and Power
Publikationer & downloads indenfor biogas
Biomasse/Biogas links
 Solenergi
 Bølgekraft
 Arkitektur
 Regulering i el-systemet

 

Søsalat som ny energikilde

af Nicolaj Stenkjær, december 2010

Søsalat (Ulva lactuca) er en meget udbredt havalge i Danmark og over hele verden. Søsalat består af grønne blade, som ofte sidder fast på sten og er meget hårdfør overfor udtørring og forurening. Søsalat kan blive flere meter lang og anvendes mange steder i verden som føde for mennesker og dyr.

Fordele ved søsalat
Søsalat vokser meget hurtigt og kan fordoble sin egen vægt på 2 – 3 dage. Den utrolige vækst i søsalat kan også illustreres ved at en cm2 alger kan blive til en m2 på 26 dage, hvilket er en forøgelse på 900 gange.

Man kan producere omtrent ti gange så meget pr. hektar på vandet som i jorden.

Søsalat har et højt indhold af kulhydrater pr. tørstofenhed (50 – 60 %), hvilket gør den interessant som råvare til bioethanol og et alternativ til biomasse dyrket på landjorden.

Søsalat lever af CO2 og ved at tilsætte CO2 kan man fremme algens vækst og samtidig reducere CO2 udslippet.

Søsalat har flere anvendelsesmuligheder:
- foder til fisk
- rensning af spildevand ved at optage næringsstoffer i vandet
- energi i form af biogas, bioethanol og brændselspiller


 

Dansk forsøg med søsalat
Danmarks Miljøundersøgelse, Risø DTU og Teknologisk Institut samarbejder om det hidtil største danske forskningsprojekt om alger til energiformål.

Projektet har til formål at undersøge potentialet for anvendelse af søsalat til energiproduktion i form af bioethanol og restprodukterne kan anvendes til biogas.

Det skal også undersøges om algen kan anvendes til fast brændsel, for eksempel i form af fiberpiller.

I udlandet er der især fokus på produktion af mikroalger til fremstilling af biodiesel, men i Danmark er forskningen koncentreret om makroalger, da de er meget lettere at høste. Det giver lavere omkostninger til høst og håndtering og dermed bedre økonomi i anvendelsen af alger til energiproduktion.

Søsalat kan ikke blot anvendes til energiformål, men formentlig også til mange andre, som eksempelvis foder og farmaceutiske produkter. Mulighederne er mange og søsalat er endnu ikke undersøgt tilstrækkeligt.

Man kan følge forsøg med søsalat og andre alger på Dansk Algecenter.dk.

Links
Ingeniøren

Biopress

Ingeniøren

Berlingske Tidende

 

Søsalat, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Søsalat, kilde: http://www.vandognatur.dk/Emner/Vandplaner/Vandomraaderne/I_2_limfjorden.htm