Transport
 Vindkraft/vindenergi
 Biomasse/Biogas
Biomasse/Biogas på Folkecenteret
Biogas
Biomasse - energiafgrøder
Elefantgræs som energiafgrøde
Energipoppel
Planter der renser jord
Hamp som energiafgrøde
Katost som energiafgrøde
Tang som fremtidens energi - blå biomasse
Søsalat som ny energikilde
Andemad til spildevandsrensning og energiproduktion
Naturlig vandrensning med muslinger
Tørv
Halmfyr
Alger som energikilde
  Energipil
Information om biobrændsler
Brændeøkonomi
Biomasse mest miljøvenlig
Forklaring på brændværdier, energi og brændsler
Forsyning med og forbrug af træpiller
Information om biobrændsler
Teknologier
CHP - Combined Heat and Power
Publikationer & downloads indenfor biogas
Biomasse/Biogas links
 Solenergi
 Bølgekraft
 Arkitektur
 Regulering i el-systemet

Energipil

Af Nicolaj Stenkjær, marts 2009

 

Energipil er en afgrøde, som vokser hurtigt og kan give energi til kraftvarmeværker i form af flis. I dag dyrkes der energipil på ca. 1.500 ha i Danmark, men dette tal er støt stigende

Fødevareministeriet anbefaler i rapporten Landbrug og Klima, at 100.000 hektar plantes til med energipil inden år 2020. Se rapporten her.

Pileflis er velegnet til biobrændsel. Brændværdien er i forhold til olie 2-3 kg. pr. liter olie - afhængig af pilens vandindhold. Pileflis kan også anvendes til afdækning af bede i haven, hvilket forhindrer ukrudtsvækst.

Energipil er støtteberettiget som brakafgrøde og kan give det samme udbytte som en god bygmark. Pil kan sagtens vokse på marginaljorde, da pil ikke stiller store krav til jordbunden. I etableringsåret er pil sårbart overfor ukrudt og bør derfor ukrudtbehandles, men derefter kræver pil ikke meget opmærksomhed.

Efter to års levetid dækker planter så ukrudtet bliver kvalt, da pilen er fem – seks meter høj. Hvert andet eller tredje år kan man høste pilen ved hjælp af specielle maskiner om vinteren. Pilen skal vokse i fem år før de giver optimalt udbytte, derefter kan pilen høstes indtil træerne er 20 – 25 år, hvorefter de skal rives op med rode og der skal plantes nyt.

Økonomi
Ny Vraa Bioenergi I/S har i samarbejde med Fødevare Økonomisk Institut og Skejby, Landscenteret udarbejdet kalkuler på økonomien i dyrkning af energipil. Se her.

Se også Dansk Landbrugsrådgivnings beregninger her.

Energipil høstes som regel i vinterhalvåret og derfor er afgrøden også velegnet til sæsonudjævning, det vil sige at landmanden flytter en del af sit normale markarbejde fra sommer/efterår til vinter.

Pil til andre formål
Udover at blive anvendt til brændsel bliver pil desuden anvendt i biologiske rensningsanlæg. Pil kan også anvendes til rensning af forurenet jord, det såkaldte fytoremediering, det vil sige plantehelbredning. Pil og andre planter kan dog kun optage giftstofferne i jorden, ikke eliminere dem, derfor skal tungmetallerne frasorteres via et filter, når pilen afbrændes.

Fordele ved energipil
• Energipil er CO2 neutral.
• 1 ha energipil svarer til ca. 4.500 l. olie.
• 1 ha giver 15 – 25 ton flis pr. høst.
• Minimal brug af sprøjtemidler, kan dyrkes økologisk uden meget besvær.
• Renser spildevand.
• Gror omkring 2 m om året - og op til 10 cm om dagen.
• Kan høstes gentagne gange, det vil sige hvert 2-4 år.
• 1 liter olie = 2,5 kg tør flis = 4,5 kg flis (direkte høst) med 50 % vandindhold.
• Pil er god til at optage næringsstoffer, derfor er udvaskningen af kvælstof fra pil lavere, end den er fra almindelige landbrugsafgrøder.
• En undersøgelse af regnormebestanden i pileplantager har vist, at der var flere regnorme i pil end i en almindelig dyrket mark. Dette har stor betydning for både dyreliv og landbrugsjorden.
• Energipil giver ca. 20 gange så meget energi, som det kræver at plante og høste den. Til sammenligning har hvede kun en energieffektivitet på otte.

Ulemper ved pil
• Pil har et meget højt vandindhold, som det kræver et stort energiforbrug at udvinde.

• Det varer nogle år inden pilen giver fuldt udbytte.

• Energipil tager plads op for fødevarer.

Links
Ny Vraa Bioenergi I/S

Land & liv

Petalix

Wikipedia

 

Energipil, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Her ses energipil kort efter høst.