Introduktion til biogas

 

Af Nicolaj Stenkjær, marts 2008.

Hvad er biogas?

Biogas består af består af ca. 2/3 metan (CH4), 1/3 kuldioxid (CO2), lidt svovlbrinte (H2S) samt en smule brint (H2) og dannes ved nedbrydning af dyregødning og andet organisk affald fra industri eller husholdninger, i anaerobe (dvs. iltfrie) tanke, hvor det opvarmes.

I reaktoren sker der en biologisk nedbrydningsproces og bakterierne producerer biogas. Biomassen opholder sig i reaktoren i ca. 2-3 uger.

Biogas kan anvendes til produktion af varme og el.

Biogas opstår naturligt ved nedbrydningsprocesser overalt i naturen og kendes blandt andet fra moser, hvor der kan dannes sumpgas.

Man kan udnytte omkring 65% af energien, fordelt på:

30% elektricitet
35% udnyttet varme
 
Ved processen er der et tab på omkring 35%, som fordeler sig omtrent således:

20% anvendes til opvarmning af biomassen

15% motortab ved varmeudnyttelsen

I princippet kan alt organisk materiale omdannes til biogas. Men hvis biogasanlægget skal være rentabelt med de nuværende energipriser, så skal der anvendes gødning (gylle) fra landbruget, slam fra rensning af spildevand, planterester og affald fra levnedsmiddelindustrien. Gødning er hovedingrediensen - affald fungerer som tilsætningsstoffer, der får produktionen forhøjet. Ren affald danner for meget gas, og derved skum som ødelægger gassen, (det skal renses fra først).

Der er to forskellige slags biogas anlæg i Danmark: fælles anlæg og gårdanlæg.

Fællesanlæg modtager gødning fra flere landbrug og desuden affald fra industri og husholdninger. I Danmark blev det første fællesanlæg indviet i 1984 og der er i dag 20 fællesanlæg. Den gas som anlæggene producerer, kan sælges til lokale kraftvarmeværker, der efterfølgende producerer el og varme.
Et gårdanlæg får kun affald fra en enkelt gård, men anvender ligeledes dyregødning som materiale.

I Danmark blev de første gårdanlæg bygget efter energikrisen i 1970'erne, i dag er der ca. 60 anlæg i drift eller under opførelse. Det svarer til at man anvender ca. 5% af gyllen til biogas, så der er et stort potentiale.

På Folkecenteret har vi arbejdet med biogas siden 1984 og hørte til blandt pionererne inden for dette felt.

Hvad er fordelene ved biogas?

• Biogas er en vedvarende energiform. Biogas er CO2 ækvivalent reducerende. Metanen i biogassen ville ellers være blevet frigivet i atmosfæren og have bidraget med 20 gange CO2 påvirkning. Ved at opsamle og afbrænde gassen reducerer man drivhusgasudledningen markant. Ved afbrænding af biogas frigøres der ikke fossilt bundet kulstof som ved afbrænding af kul, olie og naturgas. Samtidig opsamles og udnyttes metan fra gylletanken og emissionen af lattergas fra markerne mindskes, disse er begge væsentlige drivhusgasser

• Lugtgener ved gylleudbringning med afgasset gylle nedsættes i forhold til ubehandlet gylle

• Næringsstofferne kan udnyttes bedre, fordi de er så godt som direkte optagelige i planter (80% optages). Herved mindskes risikoen for udvaskning af næringsstoffer

• I biogasanlæg sker der en hygiejnisering, så der ikke er risiko for spredning af ukrudtsfrø

Hvad er ulemperne ved biogas?

• Biogas kan give lugtgener
• Ved afgasning af gylle øges risikoen for ammoniakfordampning.

Økonomien i biogas

Økonomien i biogas er i kraft af energiaftalen frem til år 2012 blevet væsentlig forbedret. Biogasanlæg kan nu få en fast afregningspris på 74,5 øre per kWh. Desuden er der muligheden for at handle med CO2 kreditter, fordi man reducerer metanudslippet.

Personligt biogasanlæg

Økonomien i at hver husstand har sit eget biogasanlæg er en god tanke, men desværre ikke realistisk:

En gris giver ca. 5kg gylle om dagen og et menneske giver omtrent det samme. 1 kubikmeter (svarende til 1000kg) giver mellem 6-25m³ gas, som hver indeholder omkring 5-6kWh.

Så i bedste fald vil 4 personer give 20kg gylle (1/50 af en kubikmeter). Det vil give mellem 0,3 – 1,25m³ gas som vil give mellem 1,5 – 7kWh.

Varmeforbrug i et normalt parcelhus på 150kvm er ca. 15000kWh = 40kWh/dg.

Links


Wikipedia

Brancheforeningen for biogas

Foreningen for danske biogasanlæg

Landbrugsrådet

Det jordbrugsvidenskabelige fakultet

 

Tabel: Bruttoenergiproduktion af forskellige typer gødning og affald i biogasanlæg:

 

Biogasproduktion per ton biomasse [m3/ton]

Svarende til liter fyringsolie

Svinegylle

22

14

Kvæggylle

22

14

Gødning fra fjerkræ

50-100

33-65

Mave-tarmaffald fra slagterier

40-60

26-39

Fedtholdigt affald fra slagterier

>100

>65

Fiskeolieaffald

100-1000

65-650

@@.com4@@.com5l@@.com4@@.com11@@.com9@@.com11@@.com9@@.com5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600">