Arrangementer
 Pressemeddelelser
Margrethe Vestager taler på møde om nye EU regler for vindmøller og andre former for vedvarende energi
Nordjysk opfinder vil dele lys idé med hele verden
Dansk vedvarende energi i Tyrkiet
Fokus på sociale konsekvenser skal bane vejen for grøn energi
Reception for Preben Maegaard 80 år
MF Lise Bech besøger Folkecenter
Light over Africa
CEVELA, Center for Vedvarende Energi i Landdistrikter
Husstandsvindmøller er igen på dagsordenen
Simon Kollerup besøger Folkecenter
Konferencen 6th World Non-Grid Connected Wind Power
Så er der igen grønt lys for husstandsvindmøller og solceller i Danmark
PSO ordningen ligger i ruiner; genindfør den succesrige nettomålingsordning
Betal med MobilePay på Folkecenter
Hvide Sande vinder Den Europæiske Solpris 2013
Sol til energi
Incitamentskonference
Lys til Afrika workshop
Udstilling af Tiny House på Folkecenter i september måned
Folkecenterets generalforsamling 2013
Til pressen 25. juni 2013
Byg din egen vindmølle
Anlæg til spildevandsrensning
4. konference om "Fossil frie Thy"
Ny rapport: Vindmøller som løftestang
ARTE TV i Thy
Selvforsyning med solceller stoppes
Topmøde i Thy
Martin Lidegaard deltager
Åbent Hus på Folkecenter
Dialog konference "Fossil Frie Thy"
Spar 20 mia. kr. på vindkraft
Der er brug for Folkecentre for Vedvarende Energi i hele verden
WCRE pressemeddelelse 29. april 2011
WCRE insisterer på et globalt forbud mod nye kernekraftanlæg
Testcenter for husstandsvindmøller en realitet
Preben Maegaard modtager International Community Power Award 2010
Hermann Scheer er død
Solceller til Malis skoler
Høringssvar vedr. Green Labs
Solcelle selvbyg
Udnævnelse af Preben Maegaard
Prisopgave
  Høringsudtalelse ang. testcenter for store vindmøller
Høringsudtalelse ang. fond til grøn omstilling
Klimaløsninger Thy & Mors på COP15
Klimatopmødet kommer til Thy og Mors
Midtpunktets fem års fødselsdag
Foredragsrække af Ruth Kiwanuka
Limfjordsfortællinger 2009
Klimaløsninger Thy & Mors modtager kinesisk energidirektør
Byg din solfanger selv og gå glad i bad
VisitDenmark forpligter sig til Thy & Mors
Connie Hedegaard besøger Folkecenteret
Delegation fra Nordkorea besøger Folkecenteret
Klima- og energiminister Connie Hedegaard besøger Folkecenteret
Verdens første fuldmurede passivhus
Internationalt fokus på energien fra Thy
Canadisk ministerbesøg i Nordvestjylland
International TV-stjerne i Thy
Klimaløsninger Thy & Mors til verdens største industrimesse
Møde med Connie Hedegaard
Folketingsmedlem besøger sekretariatet for klimaløsninger Thy og Mors
Ægyptisk delegation på Folkecenteret
Folketingsmedlem besøger Folkecenteret
Udtalelse til Energistyrelsen om anlæg til egenproduktion
Nej til kul - ja til vedvarende energi
Indvielse af Danmarks første brint tankstation
Så kan der bygges solvarmeanlæg igen
Cubas ambassadør besøger Folkecenteret 7. marts
Kulkraft hører til på teknisk museum
Folkecenter i Uganda
ENERGIAUTONOMI - ny bog af Hermann Scheer oversat til dansk
Ny bog udkommet om Preben Maegaard
Symposium 15. september 2006
Bølgekraften i Danmark
Ambassadør på besøg
Agentur for vedvarende energi
Biobrændstof
2. årgang
 Nyt fra os selv
 Nyt fra den store verden
 Besøg på Folkecenteret

Høringssvar ang. forslag til lov om testcenter for store vindmøller ved Østerild og tilhørende VVM rapport

marts 2010

 

Download PDF fil her.

 

Vi anbefaler, at der sker en samtidig og koordineret etablering af en offentligt ejet havvindmøllepark i Vigsø Bugt og et tilstødende offshore Nationalt Testcenter. Det kan i praksis gennemføres ved, at Thisted kommunes energifond etablerer en havvindmøllepark i Vigsø Bugt i området øst for Vigsø, og at der i forbindelse hermed etableres et nationalt offshore testcenter for fremtidens havvindmøller.

En etablering i Vigsø Bugt vil på samme tid leve op til
a) kravet om tilstrækkelig turbulensintensitet i det nationale testcenter,
b) give Thisted kommunes energifond mulighed for at oprette en havvindmøllepark samt
c) skaffe Hanstholm en vigtig rolle indenfor den voksende offshore sektor.

Vi er af den opfattelse, at disse interesser kan imødekommes indenfor en velkoordineret indsats med betydelige fordele for alle parter.

a) Turbulens fra den kommunale havvindmøllepark og nærheden til land med Hanstholm-knuden vil tilsammen skabe den turbulensintensitet, som Risø DTU oplyser, er en afgørende parameter for afprøvning af prototypernes vinger, gearkasser, belastning og optimering af ydelsen. Man finder efter det oplyste i Østerild en turbulensintensitet på 8 % - 14 %, der skulle svare til, at en vindmølle står inde midt i en vindmøllepark på havet. Opstilling i Vigsø Bugt vil under de nævnte opstillingsforhold opfylde kravene til turbulens lige så godt eller bedre end etablering i Østerild eller på land i øvrigt. Samtidig opnås en række yderligere fordele ved at afprøve havvindmøller i et maritimt miljø.

b) For lokalsamfundet vil der komme den fornødne accept af vindenergi og afprøvning af fremtidens store vindmøller, når naturressourcerne (her vinden) benyttes til at styrke økonomi og miljø lokalt. Dersom Energifonden i Vigsø Bugt opstiller 30 vindmøller på hver 3 MW, vil årsproduktionen være i størrelsesordnen 400 millioner kWh. Med en nettofortjeneste på anslået 12 øre pr. kWh, bliver Energifondens årlige indtægt på 48 millioner kroner, som vedtægtsmæssigt skal være øremærket til energibesparelser i offentlige bygninger, samkøring af vindenergi og kraftvarme i den kollektive energiforsyning, udbygning af Hanstholm havn, tilskud til forureningsfri transport, biogas i landbruget, lokale forskningsaktiviteter og tilsvarende. Det årlige beløb vil sikre Thisted kommunes position som førende VE-kommune i mange år fremover. De 48 millioner kroner om året skal sammenholdes med en éngangs-kompensation i Østerild efter det oplyste på 12 millioner.

c) Med samtidig og koordineret etablering af havvindmøllepark i Vigsø Bugt og et tilstødende offshore Nationalt Testcenter vil Hanstholm havn såvel i etableringsfasen og ved testningen få en unik rolle. Som alternativ til skovrydning i Østerild, anbefaler vi, at de statslige midler, der planlægges stillet til rådighed, benyttes til anskaffelse af offshore specialfartøjer med base i Hanstholm. De skal anvendes til etableringen af vindmøllepark og testcenter, når komponenter skal udskiftes på testmøllerne samt service. Hanstholm vil dermed få nye og store opgaver, som den ikke kan forvente, dersom testcentret placeres i Østerild. Er Hanstholm havn først blevet base for de her præsenterede projekter, hvor synergien er stor, vil der være skabt grundlag for, at Hanstholm bliver base for andre offshore anlæg, et vækstområde i de kommende årtier. Med samtidig og koordineret etablering af indtægtsgivende havvindmøllepark i Vigsø Bugt og et tilstødende offshore Nationalt Testcenter bliver der skabt grundlag for mange nye industrier, forsknings- og servicevirksomheder med en betydelig direkte og afledet beskæftigelseseffekt, hvorimod antallet af lokale jobs ved det Nationale Testcenter i Østerild er mere usikker.

Til det nævnte område ved Vigsø Bugt knytter sig i forhold til Østerild ikke samme overordnede beboer-, natur- eller turistinteresser. Vindmøllepark og testcenter vil ligge ideelt for fælles el-tilslutning til den store transformerstation i Frøstrup. Eftersom afstanden til Hanstholm havn er omkring 15 km til testcentret, vil man med specialbyggede servicefartøjer kunne betjene begge anlæg og dermed hente betydelige besparelser. Fundamenterne i Vigsø Bugt til de af prototypevindmøllerne, hvor der planlægges udskiftning af vinger og andre komponenter i afprøvningsforløbet, vil for at billiggøre udskiftningen kunne etableres i havstokken eller tæt ved kysten med adgang for servicekøretøjer i lighed med offshore vindmøllerne ved Harboøre Tange. Denne form for afprøvningsfaciliteter for offshore vindmøller er velkendt i Tyskland. Endelig har man den fordel at kunne servicere et offshore Nationalt Testcenter med helikopter fra lufthavnen i Tved. Denne befinder sig under 10 km fra den foreslåede etablering i Vigsø Bugt.

Som alternativ til Østerild vil myndighedsbehandlingen omfattende både Energifondens vindmøllepark i Vigsø Bugt og det tilstødende Nationale Testcenter ud fra erfaringerne med offshore vindmøllerne ved Sprogø kunne gennemføres lige så hurtigt som ved testcentret i Østerild. Set fra vindmølleindustriens synsvinkel vil der være meget store fordele ved testning af havmøller til havs i stedet for på land. Foruden de optimale vindforhold vil de nyudviklede havmøller blive testet under virkelighedstro vilkår, hvad angår påvirkninger fra bølger, havstrømme, begroning, korrosion, luftens saltholdighed mv., samt afprøvning af forskellige typer havvindmølle fundamenter og andre offshore specifikke komponenter. Afprøvningerne bliver dermed langt mere bredspektrede, end der er mulighed for i Østerild, hvor der kun fokuseres på turbulens som en enkelt parameter i afprøvningen frem imod et fuldt gennemtestet produkt. I forhold til potentielle udenlandske kunder vil en afprøvning i et maritimt miljø og tilmed ved Vesterhavet, have større autenticitet end en afprøvning i Østerild, som professionelle købere ofte vil afvise som fyldestgørende.

Danmark har haft en høj international markedsandel, når det gælder vindmøller. De to danske producenter, Vestas og Siemens står nu overfor betydelig international konkurrence, også når det drejer sig om offshore vindmøller. Der er fire tyske vindmølleproducenter, som i otte år har udviklet og med grundighed i maritime miljøer afprøvet deciderede havvindmøller. De er nu klar til at gå på markedet, hvorved Tyskland har opnået et forspring, når det drejer sig om multi-MW havvindmøller. Hvor Vestas og Siemens har havmøller på hhv. 3 og 3,6 MW på salgslisten, er der fire tyske modeller på 5 MW og tre i 6 – 6,5 MW klassen. Også amerikanske og kinesiske producenter er på vej ind på dette nye marked.

Med den stigende internationale konkurrence er det så meget mere vigtigt, at dansk forskning og udvikling af havvindmøller sigter rigtigt, og at det nationale testcenter i tilstrækkelig grad vil opfylde en national interesse, når det gælder de teknologisk mest avancerede havvindmøller. Herunder er det afgørende, at de er afprøvet under samme virkelighedsnære vilkår som de konkurrerende udenlandske produkter. Derfor bør fokuseringen på turbulensintensitet, som er det afgørende faglige argument for valg af Østerild, samt at det er billigere at teste på land, sammenholdes med de afgørende fordele, der opnås ved at afprøve i et maritimt miljø, som anbefalet i denne høringsskrivelse.

Afsluttende bemærkninger
Der skal være positivitet og generel accept omkring vindmøllerne. Uden befolkningens generelle accept drukner de bedste intentioner om ren energi og nye industrielle muligheder i protester fra befolkningen. Vinden tilhører os alle og vindenergien er et anliggende, der ikke blot vedkommer nogle få virksomheders forretningsmæssige interesser.

Preben Maegaard, forstander
Jane Kruse, projektkoordinator og informationsleder