Back to index

 

Kursus i bygning af energibesparende lerkomfurer til udviklingslandene

juli 2010

 

 

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi afholder i weekenden
18. – 19. september 2010 kursus i at bygge energibesparende lerkomfurer. Det sker under kyndig vejledning af Edna Nassali fra JEEP Folkecenter i Uganda med baggrund i en bevilling fra Projektrådgivningens Oplysningspulje.

Projektrådgivningens Oplysningspulje har som formål at styrke og understøtte oplysningsaktiviteter om udviklingslande. Den uddeler midler til foreninger, som knytter an til FNs 2015 mål, der skal reducere fattigdom, sult og nød i udviklingslandene.

Det er vigtigt at sætte fokus på energibesparelser overalt i verden og at udføre tiltag for brug af vedvarende energi og CO2 besparelser, også i udviklingslande, selv om de forurener langt mindre end de udviklede lande.

Energibesparende lerkomfur, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
 
Folkecenterets kursus sigter direkte imod 2015 målene. Med energieffektive komfurer opnår man:
• besparelse af træressourcerne,
• tilberedning af sund og billig mad,
• forbedring af folkesundheden ved at lede røg ud af boligen og
• forbedring af miljøforholdene ved at reducere træfældningen og hvad deraf følger af klimaforandringer med erosion, tørke med mere.

Det er baggrunden for at Folkecenteret har inviteret Ms. Edna Nassali fra JEEP Folkecenter til Danmark i seks uger. Under sit ophold vil Edna opføre energibesparende komfurer og give konkret byggevejledning, så privatpersoner og organisationer kan overføre know-how til udviklingslandene i bygning af lerkomfurer. Der anvendes lokale materialer.

JEEP Folkecenter tester og udbreder i samarbejde med Makarere University, CREEC i Ugandas hovedstad Kampala, et nyt ovnsystem af metal, som Edna Nassali også vil præsentere.

Endelig vil Edna Nassali berette om el-produktion på basis af solens energi til brug i lokalsamfundene og sæbeproduktion, der kan skabe indkomst.

JEEP Folkecenter har omfattende erfaring i at afholde uddannelsesprogrammer i landsbyerne med fokus på energibesparelser og decentral produktion af vedvarende energi.

Hvad er JEEP Folkecenter?
JEEP Folkecenter er en NGO i Uganda, der blev dannet i 1983. JEEP blev startet som en reaktion på træfældningen og den deraf følgende erosion og forringelse af landbrugsjorden. Siden da har JEEP organiseret uddannelse indenfor vedvarende energi og energibesparelser for at fremme sundheden og levevilkårene for befolkningen i Uganda.

Udvikling af energibesparende komfurer er vigtige for udviklingslandene. Den traditionelle metode med madlavning  over et tre-sten-på-jorden ildsted udnytter kun 3 - 5 % af træets energiindhold. Et energibesparende lerkomfur derimod kan udnytte op til 30 % af energien i træet. Dermed kan de samme træressourcer forsyne 6 – 10 gange flere mennesker med energi til madlavning. Dette er af afgørende betydning. Afskovning er allerede et alvorligt problem i udviklingslande. Mange steder er der knaphed på træ og især kvinder må ofte vandre langt for at samle det nødvendige brændsel. Endelig er røgen fra det traditionelle ildsted til alvorlig skade for helbredet for særligt børn og kvinder, som tilbereder mad.

Tre sten på jorden ildsted, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Tre-sten-på-jorden ildsted.

Tre sten på jorden ildsted, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Hvad er Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi?
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi blev etableret i 1983. Siden har Folkecenteret gennem forsøg, forskning og udvikling skabt innovation indenfor vedvarende energiteknologier. Folkecenteret har en række eksperimentelle bygninger og talrige forsøgsanlæg, der illustrerer centrets forskning indenfor vedvarende energi. Desuden arbejdes der med energibesparelser og besparelsesteknologier.

Folkecenteret har årligt ca. 8.000 besøgende og mere end en million besøgende på hjemmesiden www.folkecenter.net. Studerende fra universiteter verden over har siden 1986 været på 3 til 10 måneders studieophold på Folkecenteret.

Med baggrund i en bevilling fra Danida tog Nordisk Folkecenter i 1999 initiativ til et Folkecenter i Mali, Vestafrika, www.malifolkecenter.org  som i dag har 45 ansatte. Mali Folkecenter kan tjene som forbillede for JEEP Folkecenter i Uganda. I begge de afrikanske lande er udført kapacitets opbygning, uddannelse og teknologioverførsel svarende til ulandenes særlige behov.
==========================================

 

                    Program for kurset:
Lørdag den 18. september:
Kl. 12: Ankomst og frokost
Kl. 13: Velkomst ved Preben Maegaard, forstander for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
Kl. 13.30 – 15: Byggeri af komfurer; teori og praksis
Kl. 15: Kaffe
Kl. 15.30: Rundvisning på Folkecenteret
Kl. 18: Aftensmad
Kl. 20: Der vises billeder og fortælles om JEEP Folkecenter og Mali Folkecenter

Søndag den 19. september:
Kl. 8 – 10: Morgenmad
Kl. 10: Byggeri af komfurer (fortsat)
Kl. 13: Frokost
Kl. 14: Afrejse

Priser for kurset:
Overnatning: 100 kr. / nat
Mad: 250 kr. i alt inklusiv kaffe, te og vand
Tilmelding: 9795 6600 eller ns@@.comfolkecenter.dk

Læs mere om Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi her: www.folkecenter.net
Læs mere om JEEP Folkecenter her: www.folkecenter.net/dk/news/fc/jeep_uganda/

Kurset afholdes: Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Kammersgaardsvej 16, Sdr. Ydby, 7760 Hurup Thy. Nærmeste station: Ydby (2 km).

 

Back to index

 

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds 2010

juni 2010

 

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Støttekredsen

Lørdag, den 19. juni 2010, kl. 14.00

på Nordisk Folkecenter, i SkibstedFjord Træningscenter, med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Det reviderede regnskab for støttekredsen forelægges til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På valg er:
Bestyrelsesmedlemmerne Poul Christensen, Henrik Svane og Ove Koch. Suppleanter Ejnar Vestergaard og Ian Jordan.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.
Formandens post adresse er: Thorkil Boye Olesen, Bygmarken 161 D, 7730 Hanstholm.
E-mail: thorkil@@.compip.dknet.dk

Der er frokost før generalforsamlingen i SkibstedFjord Træningscenter kl. 12.30.
Prisen for frokost er 40 kr. pr. person.

Kontingentet bedes venligst indbetalt inden generalforsamlingen på støttekredsens konto i Merkur Bank reg. nr.: 8401 konto nr. 000 10 79 575 eller på girokonto 6 36 96 85.
Kontingentet er:
 150 kr. pr. medlem.
 200 kr. for par.
   65 kr. for pensionister og studerende.
Yderligere støttebeløb modtages med tak og må gerne indbetales ved at forhøje indbe-talingen.


Sdr. Ydby, den 2. juni 2010.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.
www.folkecenter.net

 

 

Back to index

 

Limfjordsfortællinger 2010

 

 

Limfjordsfortællinger, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Nordisk Folkecenter deltager hvert år i Limfjordsfortællingerne, som er et fælles turistarrangement rundt om Limfjorden. Læs mere her.


Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi:
Behovet for forsyning med vedvarende energi er så stort som
aldrig før

Siden midten af 1980’erne har Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Sydthy været et omdrejningspunkt, når det drejer sig om udvikling af og viden om vedvarende energi og CO2-neturale energiløsninger for virksomheder og private hjem. Det handler bl.a. om solenergi og små vindmøller, og det får man meget mere at vide om, når man deltager i Limfjordsfortællingen mandag eller torsdag kl. 11.

Det var oliekrisen i 1974, som fik Preben Maegaard til for alvor at interessere sig for, hvordan man kunne omstille virksomhedernes og de private husholdningers energiforsyning fra fossi-le brændstoffer til vedvarende energi. Fra 1983 har han som adm. direktør for Nordisk Folke-center for Vedvarende Energi i Sydthy skabt et videnscenter for alle former for vedvarende energi – spændende fra solceller over vindmøller, lavenergihuse og et minikraftvarmeanlæg, der producerer varme og lys alene på basis af planteolie.

Hvad koster det og hvordan ser det ud?

- Når man deltager i Limfjordsfortællingen på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi får man først og fremmest meget mere at vide om, hvordan man som privat husstand kan have glæde af den vedvarende energi, fortæller Jane Kruse, der er informationsleder på Folke-centret. – Vi besvarer de helt centrale spørgsmål som: Hvad koster solenergi? Hvordan ser det ud? Hvor meget fylder det? Hvor lang tid tager det, før investeringen er tilbagebetalt? Der bli-ver også fortalt om de små nye vindmøller til private husholdninger, og også her giver vi sva-rene på nogle af de spørgsmål, som man typisk møder: Hvor store er de, hvad koster de, og hvor meget lyd skal man forvente fra dem? 

100 % forsyning med vedvarende energi og CO2-neutral

Formålet med Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi er gennem forskning og udvikling at skabe fornyelse inden for de vedvarende energiteknologier. Ingeniørerne og biologerne arbejder hele tiden med nye miljørelaterede produkter i samarbejde med brugerne. – Det handler naturligvis om at forsøge at opfylde et mål om 100 % forsyning med vedvarende energi og samtidig nedsætte CO2-udslippet mest muligt, siger Jane Kruse. 

- Endemålet må være, at alle mennesker forsøger at blive CO2-neutrale. I Danmark udleder vi i gennemsnit 10 ton CO2 pr. indbygger, og heraf skyldes 60 % vores personlige forbrug af el, transport, varme og varer. Der er flere strategier, som man kan anvende for at mindske foru-reningen og blive CO2-neutral, f.eks. at udskifte sit oliefyr med træpillefyr, jordvarme eller varmepumper, og elektricitet produceret af vindmøller og solceller er CO2-neutrale. Det er også muligt at opnå C02-neutral transport ved at køre i elbiler eller biler, som kører på plan-teolie eller på brint, forklarer hun.

Hun glæder sig over, at der netop nu igen er stor fokus på vedvarende energi og CO2-neutrale løsninger. – Der har måske nok været en periode, hvor de ”grønne heste” har været sat på stald, men nu indser alle, at det er på høje tid at få dem ud af stalden igen og helst få dem til at løbe i galop. Det er helt nødvendigt, hvis vi skal opfylde kravene fra det internationale sam-fund, siger Jane Kruse.


Mandag kl. 11 og torsdag kl. 11 i uge 27-33.
Varighed ca. 2 timer.
Pris: kr. 50,- for voksne. Børn under 12 år gratis.
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Kammergårdsvej 16, Sdr. Ydby
www.folkecenter.net

 

Back to index

 

Husstandsmøller og solceller til private

maj 2010

 

Grønt Forum arrangerede sammen med Klimaambassadørerne en aften med fokus på husstandsmøller og solceller.

Mødet den 20. maj 2010 ved Grønt Forum blev en overvældende succes. Det foregik i ZoOasen i Givskud, en del af Giveparken. Mange måtte gå forgæves til arrangementet; de blev afvist ved indgangen, fordi der ikke var plads og stole nok.

Temaet for aftenen var solceller og husstandsvindmøller. Interessen svarer til det overvældende engagement, der var i Danmark i 1970erne og som banede vej for Danmarks position som ledende vedvarende energiland i en årrække.

Jane Kruse var hovedtaler; hun holdt i en time de hundredvis af tilhørere fastholdt i stolene, medens de fik præsenteret tekniske løsninger og anvendelse af husstandsvindmøller og solceller. Flere gange undervejs i foredraget efterspurgte Jane Kruse om der var politikere til stede, fordi der er alvorlige hindringer for bred anvendelse af husstandsvindmøller som må ryddes af vejen, førend de decentrale løsninger kan forsyne i tusindvis af familier med energi til el fra sol og vind. Men der var ingen politikere. Det var folkets dag i Givskud.

Der var også præsentation fra EcoWind om Proven vindmøllen og Energi Midt om solceller.

I tilslutning til mødet var der udstilling fra leverandører af solceller og husstandsvindmøller.

Med hundredvis af besøgende var konklusionen, at der er brug for tilsvarende møder andre steder i landet. Befolkningen ønsker at tage tingene i deres egne hænder og gøre noget for miljø, klima og energiforsyning.

Læs mere om Grønt Forum her.

 

 

Husstandsvindmøllr og solceller til private, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Folkecenterets informationsleder Jane Kruse fortale om husstandsvindmøller.

Husstandsvindmøllr og solceller til private, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Der var mange tilhørere i salen.

Husstandsvindmøllr og solceller til private, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Jane Kruse præsenterer katalog for små vindmøller, der er en årlig publikation, som Folkecenteret udgiver.

 

Back to index

 

Solcelle selvbyg

april 2010

 

Thy-Mors Energi

 

 NIVE

1 dags kursus om husstands-solcelleanlæg. Kurserne afholdes på Nordisk Folkecenter i SkibstedFjord bygningen.

Kurset afholdes for at give et indgående kendskab til mulighederne og økonomien i at blive selvforsynet med elektricitet fra solceller. Der vil være mulighed for at prøve solcelleberegningsprogram. 

Der er desværre overtegnet til solcelle selvbyg kurserne på grund af overvældende interesse, men vi håber at kunne arrangere nye kurser til efteråret.

Solcelle selvbyg kursus afholdes 3 x 1 dag med samme indhold i de tre kurser.

Kurserne afholdes på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

lørdag den 26. juni 2010,

lørdag den 28. august 2010

og lørdag den 7. maj 2011

alle dagene fra kl. 9 til 16.

Kurset er arrangeret af Thy-Mors Energi, NIVE og Nordisk Folkecenter.

Kurset er støttet af Energi-Net.

Se programmet her.

Hent brochure her.

 

Back to index

 

Program for solcelle selvbyg

maj 2010

 

 

1 dags kursus om husstands-solcelleanlæg. Kurserne afholdes på Nordisk Folkecenter i SkibstedFjord bygningen.

Kurset afholdes for at give et indgående kendskab til mulighederne og økonomien i at blive selvforsynet med elektricitet fra solceller. Mulighed for at prøve solcelleberegningsprogram.

Formiddagsprogram

Kl. 09.00 kaffe, brød og velkomst. Program gennemgås. Jane Kruse, Informationsleder, Nordisk Folkecenter.

Oplæg om de forskellige solcelletyper, effektivitet, holdbarhed, udbredelse og økonomi. Eksempler på solcellesystemer der ikke er forbundet til nettet, men tilsluttet batterier. Jane Kruse, Christian Schmidt-Møller, teknisk medarbejder, Nordisk Folkecenter

Måleren løber baglæns. Oplæg om måleren der kan køre begge veje, hvordan man afregner over sin el-regning, krav til inverter og elkvalitet, CO2 element. Skal man anmelde at man sætter et solcelleanlæg op på sit tag. Ole Balslev, Energirådgiver, Thy & Mors Energi.  

El installatør der arbejder med tilslutning af solcelleanlæg giver oplæg om, hvad den autoriserede installatør skal lave i husholdningens el installation. Hvor mange timer skal der bruges. Hvilke invertere skal man holde sig fra og hvilke invertere er uden problemer. Jan Jacobsen, Elinstallatør El-Jacobsen, Thyholm.

Danmarks eneste firma der laver inverter til solcelleanlæg fortæller om firmaets forskellige produkter, priser og garantier. John Thomsen, ingeniør Danfoss.

Oplæg om den kemiske proces i solceller, hvordan er solceller lavet, hvad er silicium. Kan solcellemateriale genbruges. Ian Jordan, energiorganisationen NIVE.

Frokost, kaffe og te.
Kl. 13.00 Eftermiddagsprogram

Hvordan fastgør man solcellerne på taget. Findes der monteringsmulighed for alle slags tage. Hvad koster de enkelte monteringsmuligheder. Kan man få solcelleplader som tagbelægning og hvordan fastgøres de. Kan man også have solceller på flade tage eller tage med 20 graders hældning. Christian Schmidt-Møller, Nordisk Folkecenter.

2 familier der har haft solcelleanlæg i flere år fortæller om deres erfaringer. Jens Lyhne, Villerslev og Fjordvang, Skyum.

Andelskassen Midtthy og Sparekassen Thy fortæller om vilkårene for at låne penge til et solcelleanlæg.

8 danske virksomheder der forhandler solceller fortæller om deres produkter, leveringstid, garantier, priser, effektivitet, kabelføring. Der vil være skriftligt materiale fra dem alle med oplysning om deres produkter og kontakt mulighed. Jane Kruse introducerer virksomhederne.

Kl. 16.00 slutter kurset. Kaffe og kage.

Mulighed for at få sin egen beregning af udbytte af solcelleelektricitet på en givet tagflade ved brug af solcelle beregningsprogrammet.

Tilmelding er nødvendigt på www.folkecenter.net

Kurset er gratis, dog koster frokost, kaffe og kage 130,- DKK.
Når man tilmelder sig kurset kan man også tilmelde sig frokost, hvis man ønsker det.
Man er også velkommen til at medbringe egen mad og kaffe.

Kurset er støttet af Energinet.dk

 

Back to index

 

Ny ide om ungdomscenter for vedvarende energi og klimaviden

marts 2010

 

Mandag den 8. marts 2010 var Nordisk Folkecenter inviteret til inspirationsmøde om et ungdomscenter for vedvarende energi og klimaviden på Blåkilde Efterskole.

Nordisk Folkecenter vil blive som konsulent i projektet både i opstartsfasen og senere hen i forløbet.

Læs mere om Blåkilde Efterskole her.

 

Ungdomscenter for vedvarende energi og klimaviden

Blåkildes forstander Henning Kristensen præsenterer ideen.

Ungdomscenter for vedvarende energi og klimaviden

Opstartsmødet var velbesøgt af såvel organisationer, virksomheder og privatpersoner.

 

 

Back to index

 

Kursus i vedvarende energi

marts 2010

 

Onsdag den 3. marts 2010 afholdt Folkecenter et fyraftens kursus i vedvarende energi for Teknisk Landsforbund i Århus.

Kursets formål var at give grundlæggende viden om vedvarende energi og gøre deltagerne i stand til at definere, hvad er vedvarende energi, konsekvenser (økonomi, klima, resurser mm) og at vurdere ”Vedvarende Energi” kontra de klassiske energi kilder (olie, atom, kul mm). Evt. set i et fremtidsperspektiv.

Læs mere om Teknisk Landsforbund her.

Kursus i vedvarende energi, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Back to index

 

Solfanger selvbyg 2010

marts 2010

 

Mandag den 19. april 2010 kl. 19:00 afholder Nordisk Folkecenter i samarbejde med NIVE Energi-& Miljøkontor det årlige selvbyggerkursus i solvarme.

Der startes op med et informationsmøde på adressen:

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
Kammersgaardsvej 16
7760 Hurup Thy

Onsdag den 28. april 2010 kl. 19.00 er der teknisk møde, hvor tegninger og planer gennemgås.

Lørdag den 8. maj 2010 kl 9.00 - 17.00 er der byggedag, hvor man kan bygge sin egen solfanger.

Det er 15. år i træk at det populære kursus i solfanger selvbyg afholdes.

Som noget nyt i år tilbydes der også hjælp til at bygge de nye rørsolfangere.

Ved at gøre det selv kan man spare mange penge og dertil have glæden ved at tage bad i varmt vand fra solen.
 

Tilmelding på telefon 9795 6695 eller klik her.

 

Solfanger selvbyg 2010, Nordisk Folkecenter

 

 

 

Back to index

 

Folkecenter deltager i COP15

december 2009

 

 

Folkecenteret er på Conference of Parties (COP 15) i København fra den 7. til 18. december 2009.

De lande der er med i FN klimakonventionen aftalte for to år siden, at der i København skulle aftales en forpligtigelse af reduktioner af drivhusgasser (CO2). Forpligtigelsen skulle ske fra år 2013 og frem.

7. til 18. december Folkecenteret er med udstilling af Klimaløsninger Thy og Mors tilstede på COP 15 i Bella Centeret som NGO.

7. december kl. 16.20 til 18.00 Klima Bundmøde - Window of Hope på Christiania  Preben Maegaard: The need for a solar strategy (12 min.).

7. december møde med den Canadiske delegation.

8. december kl. 10 til 10.15 foretræde for Folketingets Energipolitiske Udvalg.

8. december kl. 11.30 til 13.00 Moltkes Palæ, Dronningens Tværgade 2 Scientific Advances to Adress Climate Change.

9. december kl. 19 til 22, arrangør Dansk Cubansk forening.

11. december kl. 10 til 18 Klima Bundmøde – Windows of Hope på Christiania: Community, Education, Research and Social experiment.  Folkecenteret Danmark og Mali.

12. december kl. 10 til 18 udstilling Bright Green sammen med husstandsmøller i Forum, Julius Thomsens Plads 1, 1925 Frederiksberg C.

13. december kl. 10 til 18 udstilling Bright Green sammen med husstandsmøller i Forum, Julius Thomsens Plads 1, 1925 Frederiksberg C.

13. december Dinner Debate arrangør Heinrich Böll Foundation.

13. december kl. 10 til 18 Klima Bundmøde – Windows of Hope på Christiania: Sun Society.

13. december kl. 18 netværksmiddag.

14. december kl. 10 til 20 Klima Bundmøde – Windows of Hope på Christiania: Renewable Energy and Ecological Footprint. Jane Kruse workshop leder.

15. december kl. 10 til 17 på Klima Bundmøde – Windows of Hope på Christiania: Cradle to Cardle

(Jane Kruse 6. december 2009).

 

Back to index

 

Thyholm Midtpunkt

september 2009

 

 

Demonstration af vedvarende energi

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi deltog i Midtpunktets 5 års fødselsdag, fredag den 4. september 2009.

I den anledning demonstrerede vi fremtidens transport i form af en planteoliebil.

Der var også mulighed for at se det nyeste indenfor solvarme og hvordan kan et hus kan forsyne sig selv med solvarme.

Kl. 14.30 kunne man se Folkecenterets leder Preben Maegaard, der har arbejdet med vedvarende energi i 30 år og Jytte Abildstrøm, der i lige så mange år har arbejdet med spørgsmålet inden for forurening, økologi og vedvarende energi.

 

Se Midtpunktets hjemmeside her.

 

 

 

 

Nordisk Folkecenter ved Thyholm Midtpunkt

Andrew Kibuuka fra Uganda Folkecenter.

Nordisk Folkecenter ved Thyholm Midtpunkt

Mange kom og spurgte interesserede til Folkecenterets planteoliebil.

Nordisk Folkecenter ved Thyholm Midtpunkt

Jytte Abilstrøm (til højre) kom og så Folkecenterets udstilling.

Nordisk Folkecenter ved Thyholm Midtpunkt

Folkecenterets leder Preben Maegaard fremviser en solcelletaske, der kan oplade mobiltelefoner og bærbare computere.

Nordisk Folkecenter ved Thyholm Midtpunkt

Preben Maegaard og Jytte Abildstrøm i diskussion.

 

Back to index

 

Indbydelse til deltagelse i Afrika-dag konference

 

Ruth Kiwanuka, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 
Den 19. september 2009 kl. 11 til 16 på Nordisk Folkecenter, Kammersgaardsvej 16, 7760 Hurup Thy.

”Hvordan Uganda tager hånd om klimaændringerne”,
med udgangspunkt i direktør Ruth Kiwanukas mangeårige arbejde i Jeep, Uganda.

Velkomst v Preben Maegaard, forstander, Nordisk Folkecenter.

Hovedpersonen, vores inviterede gæst Ruth Kiwanuka, taler om konferencens tema.

Frokost med økologisk Uganda mad. Lena Storm, kok, Smag med holdning, Mors.

Præsentation af projektet "Solenergi til Jeep Folkecenter, Uganda". v/ Andrew Kibuuka, informationsleder.

Kaffe, te og kage, hvor der bliver mulighed for yderligere debat, kommentarer og spørgsmål.

Guidet tur på Folkecenteret.


Lene Høgh mødekoordinator, Jane Kruse mødeleder.
Mødet vil foregå på engelsk. Deltagelsen koster 50,- DKK 
 

Tilmelding nødvendigt på grund af frokosten. Tilmeldingen sker til Lene Høgh 9852 5580 gerne på e mail: lenehgh@@.commail.dk senest den 17. september kl. 12. Se yderligere www.folkecenter.net hvor Ruth Kiwanukas foredrag og besøgsprogram opdateres løbende og www.jeepfolkecenter.org om projektet Solenergi og Jeeps øvrige arbejde. 

Se Ruth Kiwanukas foredragsrække her.

Se præsentation af Ruth Kiwanuka her.

 

Ruth Kiwanuka, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Ruth Kiwanuka, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

 

 

Ruth Kiwanuka, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

 

 

Back to index

 

Skt. Hans aften 2009

juni 2009

 

Heltborg borgerforening havde skt. Hans aften indbudt Folkecenterets informationschef Jane Kruse til at holde båltalen.

 

Jane Kruse satte fokus på, hvordan vi fortsat kan udvikle de danske landdistrikter - herunder blandt ved at benytte vedvarende energi der kan skabe vækst.

Skt. Hans aften, Nordisk Folkecenter

 

 

Back to index

 

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds 2009

juni 2009

 

Lørdag den 20. juni 2009 var der generalforsamling i Folkecenterets støttekreds. Der var 33 fremmødte, der hørte på ledelsens beretning fra formand for Folkecenterets bestyrelse Jens Jensen.

Derefter blev der fremlagt regnskab for støttekredsen, som enstemmigt vedtog at støtte trainee ophold på Folkecenteret.

Lene Høg fortalte om Uganda Folkecenter og at Folkecenteret netop har fået et nyt projekt fra Projektrådgivningen med start 1. september 2009.

Læs formandsberetningen her.
 

 

 

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds 2009

 

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds 2009

 

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds 2009

 

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds 2009

 

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds 2009

 

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds 2009

 

 

 

 

Back to index

 

Fremtidens energiforsyning i landdistrikterne

juni 2009

 

Fredag den 19. juni 2009 kl 14.00 - 19.00 var der på Nordisk Folkecenter et seminar om fremtidens energiforsyning i landdistrikterne.

Mødet var arrangeret i samarbejde med Klimaløsninger Thy & Mors, Thisted kommune, Morsø kommune og Landbo Thy.

Blandt programmets emner var: biogas, energipil, varmepumper og støttemuligheder ved en række eksperter og rådgivere inden for de respektive områder.

Se programmet som PDF fil her.

Se oplæggene her.

Fremtidens energiforsyning i landdistrikterne

63 seminariedeltagere kom for at være med i debatten om fremtidens energiforsyning i landdistrikterne. Her holder Bruno Sander oplæg om biogas.

Fremtidens energiforsyning i landdistrikterne

 

Fremtidens energiforsyning i landdistrikterne

 

Fremtidens energiforsyning i landdistrikterne

Per Bisgaard fra Morsø Bio Energi (MBE) fortæller om det nyetablerede fælles biogasanlæg på Mors.

Fremtidens energiforsyning i landdistrikterne

Landmand Jens Kirk, Tousgaard, fortæller om sine erfaringer med gårdbiogasanlæg siden 1994.

Fremtidens energiforsyning i landdistrikterne

 

Fremtidens energiforsyning i landdistrikterne

 

Fremtidens energiforsyning i landdistrikterne

Preben Maegaard og Bruno Sander diskuterer biogas produceret på økologiske gårde.

Fremtidens energiforsyning i landdistrikterne

Uffe Jørgensen fra Aarhus Universitet videregiver erfaring mht piledyrkning.

Fremtidens energiforsyning i landdistrikterne

Keld Yde Madsen fra Thy Varmeteknik fortæller om firmaets erfaringer med installation af varmepumper, både vand til vand og luft til vand.

 

 

Back to index

 

Dansk-bosnisk dag på Folkecenteret

juni 2009

 

Lørdag den 13. juni 2009 afholdt Nordisk Folkecenter dansk-bosnisk dag med musik, grill og almidelig hygge.

Cirka 30 personer deltog i arrangementet, som skal være en årlig tilbagevendende begivenhed.

Dansk-bosnisk dag på Folkecenteret

 

Dansk-bosnisk dag på Folkecenteret

 

Dansk-bosnisk dag på Folkecenteret

 

Dansk-bosnisk dag på Folkecenteret

 

Back to index

 

Hvem skal eje vindmøllerne?

maj 2009

 

 

Onsdag den 6. maj 2009 blev der afholdt offentligt møde under titlen:

"Hvem skal eje vindmøllerne? "

Mødet var arrangeret af Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Organisationen for Vedvarende Energi (OVE), EUROSOLAR Danmark og Demokrati i Thy.

Se indkaldelsen til mødet her.

Mødet var velbesøgt, blandt andet af repræsentanter fra Thisted byråd, som støttede op om at kommunerne skulle eje vindmøllerne.

Professor Frede Hvelplund fra Aalborg Universitet holdt det første indlæg, hvor han foreslog at overskydende strøm fra vindmøller blev anvendt til at opvarme vand, idet Danmark ellers vil være tvunget til at sælge overskudsstrøm billigt på det nordiske marked.

Efter Hvelplunds vurdering vil kommunerne og andre organisationer kunne opnå større fortjeneste end private selskaber ved investering i vindmøller, blandt andet fordi de har adgang til billigere lån.

Desuden påpegede han den store forskel der i dag er på byerne, hvor indbyggerne kan få billig varme fra fjernvarme og landet, hvor man mange steder har dyre oliefyr.

Dermed bliver det mere attraktivt at bo i byerne fremfor på landet og det skævvrider udviklingen i Danmark.

Denne forskel kan udlignes ved kommunalt og lokalt ejerskab af eksempelvis vindmøller, som vil kunne give et lokalsamfund store indtægter.

Gårdejer og byrådsmedlem (V) i Ringkøbing-Skjern kommune Kent Skaaning fremhævede at vindenergi i forvejen var styret af politik og ikke af markedskræfterne, så derfor ville det ikke være et stort skridt at kommuner også ejede vindmøllerne.

Søren Hermansen fra Energiakademiet Samsø fortalte om, hvordan de på en periode på ti år havde gjort øen 100 % selvforsynende med vedvarende energi.

I den forbindelse var det især vigtigt med opbakning fra lokalbefolkningen, som kan opnås ved information og lokalt ejerskab.

Som et eksempel nævnte han en Samsø borger, som havde sin pensionsopsparing på taget i form af solceller, der producerede mere elektricitet end hans familie kunne forbruge.

Folkecenterets forstander Preben Maegaard holdt et indlæg, der fastslog at vindmøller skulle være offentligt ejede i lighed med eksempelvis fjernvarmeværker og fremhævede i den forbindelse at fjernvarmeværker kan levere meget billig varme, som samtidig er miljøvenlig.

Se indlæggene fra:

Frede Hvelplund her.

Søren Hermansen her.

Preben Maegaard her.

 

 

Hvem skal eje vindmøllerne, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Hvem skal eje vindmøllerne, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Jane Kruse fra Folkecenteret var mødeleder.

Hvem skal eje vindmøllerne, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Professor Frede Hvelplund.

Hvem skal eje vindmøllerne, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Hvem skal eje vindmøllerne, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Vice-borgmester Kent Skaaning.

Hvem skal eje vindmøllerne, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Hvem skal eje vindmøllerne, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Søren Hermansen.

Hvem skal eje vindmøllerne, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Hvem skal eje vindmøllerne, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Preben Maegaard fra Folkecenteret.

Hvem skal eje vindmøllerne, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Hvem skal eje vindmøllerne, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Morsøs borgmester Egon Plejdrup.

 

Hvem skal eje vindmøllerne, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Efter oplæggene var der diskussion i salen.

Hvem skal eje vindmøllerne, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

 

Back to index

 

Universitarium

april 2009

 

Siden 2003 har Aalborg universitet afholdt Universitarium, som er et sommereksperimentarium med hovedformålet at øge børn og unges interesse for naturvidenskab og teknik.

I år 2008 havde Universitarium ca. 30.000 besøgende og modtog mere end 160 skoleklasser.

Temaet i år er Energi til arbejde, herunder blandt andet hvordan de forskellige former for vedvarende energi fungerer.

Fakta om Universitarum:

- gratis adgang

- åbent juli, august og september

- sted: Aalborgs Utzon Center

- målgruppe: alle fra 12 år og opefter

Se hjemmesiden for Universitarium her.

 

 

Back to index

 

LØS & LØB årsmøde 2009

April 2009

 

Landsforeningen for ØkoSamfund (LØS) og Landsforeningen for Økologisk Byggeri (LØB) afholdt den 20. - 22. marts 2009 årsmøde på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Programmet indeholdt blandt andet et foredrag af Folkecenterets leder, Preben Maegaard.

Se hjemmesiderne for LØS og LØB her og her.

 

 

LØS & LØB årsmøde på Folkecenteret

 

LØS & LØB årsmøde på Folkecenteret

Til venstre Preben Maegaard sammen med en tidligere trainee på Folkecenteret.

LØS & LØB årsmøde på Folkecenteret

Troels Kildemoes holdt foredrag om passiv huse sammen med arkitekt Per Clausen, Struer, som er to af de førende eksperter med hensyn til at introducere passiv huse i Danmark.

LØS & LØB årsmøde på Folkecenteret

 

LØS & LØB årsmøde på Folkecenteret

De to organisationer benyttede lejligheden til at afholde generalforsamling.

 

 

Back to index

 

Solfanger selvbyg 2009

marts 2009

 

Nordisk Folkecenter og NIVE energikontor afholder det årlige solfanger selvbyg kursus i april måned.

I år er det 14. år i træk at kurset afholdes.

Mandag den 6. april 2009 kl 19.00 er der informationsmøde om kurset.

Onsdag den 15. april 2009 kl 19.00 er der teknisk møde, hvor der er mulighed for at få gennemgået tegninger og tekniske løsninger.

Lørdag den 25. april 2009 kl 9.00 - 17.00 er der byggedag, hvor man kan bygge sin egen solfanger.

Priserne på selvbyggeranlæg ligger på 17-27.000 kr. for et 9 kvm. solvarmeanlæg med rumvarme.

Til sammenligning koster et standardanlæg på 9 kvm. med rumvarme koster typisk 49.000 kr. opsat og køreklar.

Så der er penge at spare.
 

Tilmelding på telefon 97 95 66 95 eller klik her.

 

 

Solfanger selvbyg, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
Fra et tidligere solfanger selvbyg kursus.

 

 

 

Back to index

 

LØS og LØB årsmøde på Folkecenteret

marts 2009

 

Den 20. - 22. marts 2009 afholder Landsforeningen for ØkoSamfund (LØS) og Landsforeningen for Økologisk Byggeri (LØB) årsmøde på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Det tre dage lange program indeholder både foredrag ved Folkecenterets leder Preben Maegaard og flere andre, rundvisninger på Folkecenteret, virksomhedsbesøg og endelig generalforsamling for begge foreninger.

Læs mere om LØS her.

Læs mere om LØB her.

 

Folkecenteret set fra luften.

Folkecenteret set fra luften

 

 

Back to index

 

PV EXPO 2009

februar 2009

 

Preben Maegaard, forstander for Folkecenteret, er blevet inviteret til at deltage i PV EXPO 2009, der finder sted i Tokyo, Japan, den 25. - 27. februar 2009.

Der er tale om både udstilling og konference inden for PV, det vil sige solceller.

Japan er et af de førende lande med hensyn til solceller, og mange af de største producenter er japanske.

Se program for udstillingen her.

Og udstillingens hjemmeside her.

 

 

Back to index

 

Biokonference på Mors

December 2008.

 

Folkecenteret deltog onsdag den 10. december 2008 i en biokoference på Mors.

Emnet var bæredygtig udnyttelse af biomasse, hvilket eksempelvis indebære produktion af biogas.

Læs mere om konferencen her.

 

 

Biokonference på Mors

MF for Venstre Torsten Schack Pedersen.

Biokonference på Mors

Folkecenterets forstander Preben Maegaard.

 

Biokonference på Mors

 

Biokonference på Mors

Biokonference på Mors

 

 

Back to index

 

Foredrag om små vindmøller

December 2008.

 

Tirsdag den 9. december 2008 holdt Jane Kruse og Preben Maegaard fra Folkecenteret foredrag om små vindmøller.

Foredraget var arrangeret af Energitjenesten i Vestjylland.

Læs mere på Energitjenestens hjemmeside her.

Foredraget var arrangeret som et led i at opnå folkelig forankring for den vedvarende energi, for uden folkelig opbakning vil kampen for et bedre klima aldrig kunne lykkes.

Foredrag om små vindmøller, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Foredrag om små vindmøller, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Foredrag om små vindmøller, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Back to index

 

Husum vindenergi messe. 

 

Besøg verdens største vindmølleudstilling i Husum, Tyskland.

Folkecenteret arrangerer en dags besøg på udstillingen den 10. september 2008.

Afgang med bus kl. 6.00 fra Folkecenteret.

Opsamling i Kolding ved Hotel Scandic (nær motorvejen) kl. 8.30.

Afgang fra Husum kl. 18.00 med stop i Kolding og på Folkecenteret.

Pris pr. person for transport: 200DKK.
+ entre: 30€

Tilmelding med opgivelser af mobiltelefonnummer til:

ns@@.comfolkecenter.dk, eller

tlf. nr. + 45 9795 6600

spørg efter Nicolaj Stenkjær.

 

Se messens hjemmeside her.

 

Back to index

 

Thy Masterclass 2008.

 

Lørdag den 23. august 2008 kl. 16.00 optræder Thy Masterclass på Folkecenteret i SkibstedFjord bygningen.

SkibstedFjord bygningen, eller det underjordiske hus, som det også kaldes, er kendt for en ottekantet koncertsal med en særlig god akustik og derfor er bygningen en fast del af programmet, når Thy Masterclass finder sted hvert år i august.

Koncerten består af værker af:

Anders Nordentoft,

Giuseppe Verdi &

Wolfgang Amadeus Mozart.

 

Se Thy Masterclass' hjemmeside her.

 

Back to index

 

Energiseminar: Vindmøllestrøm og decentral kraftvarme.

 

ENERGISEMINAR: VINDMØLLESTRØM OG DECENTRAL KRAFTVARME
Den 29. maj 2008 kl. 10.00 på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Folkecenter indbyder til møde mellem Energinet.dk og kraftvarmeværkerne i Thy som led i projektet Klimaløsninger Thy & Mors. Temaet er brug af såkaldt vindmølleoverløbsstrøm på de lokale kraftvarmeværker. Man kan kun deltage med invitation.

Baggrund:
I Thy har vi ca. 220 vindmøller som på årsbasis producere ca. 232.000.000 kWh/år og kraftvarme produktionen på el er ca. 85.000.000 kWh/år. El forbrug i Thisted kommune er 315.000.000 kWh/år (tallene er fra år 2006).

Periodevis, på dage med stærk vind, er vindmølle el-produktionen væsentligt større end elforbruget i Thy. Den overskydende strøm eksporteres derfor ud af området.

Det har givet anledning til, at vi inden for projektet, Klimaløsninger Thy & Mors gerne vil være med til at få belyst de tekniske, økonomiske, lovmæssige og organisatoriske forhold, der er bestemmende for, om man kan anvende den lokalt producerede vindmølleoverløbsstrøm som supplerende varmeproduktion i kraftvarmeværkerne.

Mødet afholdes på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi www.folkecenter.net. På mødedagen vil der blive lejlighed til at besigtige centrets energicentral, hvor solvarme, solceller, vindmølle i egen installation, pillefyr og kraftvarmeenhed på planteolie udgør et integreret system, der sørger for opvarmning og elforsyning af 2.000 m2 bygninger.

I mødet deltager:
• Fhv. driftsleder Jens Roesgaard, Thisted Varmeforsyning, medlem af Energitilsynet,
• Lars Toft Hansen, Houe og Olsen A/S, bestyrelsesformand Thisted Varmeforsyning,
• Ole Vagn Christensen, MF, medlem af Folketingets Energipolitiske Udvalg,
• Peter Melgaard, Thy-Mors Energi,
• Carsten Nielsen, Snedsted Kraftvarmeværk,
• Henrik Nielsen, Nr. Vorupør Kraftvarmeværk,
• Hanstholm Kraftvarmeværk,
• Jens Bjerre, Klitmøller Kraftvarmeværk,
• Thomas Sandal, Dragsbæk Maltfabrik, Thisted,
• Kim Behnke, energinet.dk, Fredericia,
• Preben Maegaard, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi,
• Jane Kruse, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Programmet for mødet.

Dato:
29. maj 2008 kl. 10.00
 

Sted: 
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Kammersgaardsvej 16, Sdr. Ydby, 7760 Hurup Thy.

Kl. 10
Velkomst og præsentation ved Jane Kruse, mødeleder.

10.10
Energinet.dk’s vurdering af mulighederne for lokal anvendelse af overløbsstrøm fra vindmøllerne i decentrale kraftvarmeværker ved Kim Behnke, forsknings- og miljøchef.

10.30 El- og varmetekniske modifikationer ved lokal brug af overløbsstrøm på kraftvarmeværkerne ved Lars Toft Hansen.

10.45
Kraftvarmeværkernes tekniske udstyr og forsyningsforhold. Eksempler fra de 5 decentrale kraftvarmeværker.

11.15
Planerne i Thy for varmeforsyning på basis af vedvarende energi ved Jens Roesgaard.

11.30
Den energipolitiske interesse i at bruge overløbsstrøm til varmeproduktion ved Ole Vagn Christensen.

11.45
Frokost og besigtigelse af Folkecenterets varmecentral ved Preben Maegaard.

12.45
Diskussion om de praktiske og økonomiske muligheder for pilotprojekter i *Thy, der benytter lokal overløbsstrøm til varmeproduktion ved Jane Kruse.

14.00
Mødet slutter.

 

Energiseminar 2008, Nordisk Folkecenter

 

 

Back to index

 

Vindmøller - styring og overvågning.

 

Mandag den 9. juni 2008 kl. 13 - 16 er der temamøde om fremtidens vindmøller til generering af elektrisk effekt, kobling til nettet samt tilstandsovervågning og det stigende behov for elektrisk styring.

Antallet og størrelsen af vindmøller forventes at vokse fortsat, især for offshore vindmølleparker. Dermed bliver der også et stigende behov for bedre at kunne styre og integrere el-produktionen.

Se programmet her.

Mødet henvender sig til universiteter, erhvervslivet og interesseorganisationer, men er åbent for alle interesserede.

Der vil være forskellige oplæg og mulighed for debat. Efterfølgende vil der være en kort rundvisning på Siemens Wind Power's fabrik i Brande.

Tilmelding skal ske til Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) senest 2. juni 2008, læs mere på deres hjemmeside her.

 

 

Back to index

 

Afsløring af buste for Aage Rosendal Nielsen.
 

 

Lørdag den 10. maj 2008 blev der afsløret en statue af Aage Rosendal Nielsen på Fjordvang, hvor Aage gennem mange år havde sit hjem og oprettede Verdensuniversitetet.

Kristian Dahlgaard har skabt skulpturen.

Forhenværende minister og formand for Folketinget, Erling Olsen, afslørede statuen i sin egenskab af formand for Scandinavian Seminar College, der er et af de mange initiativer, som Aage Rosendal Nielsen har startet.

Scandinavian Seminar College har gennem ca. 50 år medvirket til at sende mange amerikanere på folkehøjskoler i Skandinavien.

Læs Thisted Dagblads omtale her.

Læs MF Ole Vagn Christensens dagbogsnotat fra dagen nederst på siden.

 

 

Afsløring af buste for Aage Rosendal Nielsen

Erling Olsen taler inden afsløringen.

Afsløring af buste for Aage Rosendal Nielsen

Formanden for Skyum borgerforening Villy Thinggaard taler, i baggrunden ses Thisteds borgmester Erik Hove Olesen og MF Ole Vagn Christensen.

Afsløring af buste for Aage Rosendal Nielsen

Statuen afsløres.

Afsløring af buste for Aage Rosendal Nielsen

Et blik ud over gæsterne.

Afsløring af buste for Aage Rosendal Nielsen

Erling Olsen og til højre Folkecenterets forstander Preben Maegaard, fotograferet ved SkibstedFjord på Folkecenteret.

 

Afsløring af buste for Aage Rosendal Nielsen

Efter afsløringen af busten var der åbent hus på Folkecenteret, hvor der er en mindestue for Aage Rosendal Nielsen. Blandt deltagerne var Louise Graversen yderst til højre, som har kendt Aage.

MF Ole Vagn Christensens dagdogsnotat fra lørdag den 10. maj 2008:

Lørdag
Stod op og kunne se tilbage på en travl uge. Dagen gik med at mindes en af Thylands første ildsjæle, hvor vi er så heldige at have tre pionerer, landmanden Jens Kirk, operasangeren Hans Bakgård og ham, vi mindes i dag med et opsat monument i Skyum Bjerge af Aage Rosendal Nielsen - en stor humanist og manden bag Verdensuniversitetet i Thy. Han byggede sin grundidé om en mindsteløn til alle på jorden samt garanteret medlemskab af en sygekasse. Af en kontorchef i Justitsministeriet fik han blot stukket i næsen, at han var en selvbestaltet nar. Efter at Aage havde sundet sig på den bemærkning og gået rundt i de københavnske gader, lykkedes det ham at få det negative vendt til noget positivt. Verdensuniversitetet begyndte at hverve elever, godtfolk og nye lærere, men ideerne var lidt sære; thi elever og godtfolk skulle have penge, og lærerne skulle betale for deres senge. Som forfatteren skrev i sin bog om Aage, burde han have været mindre selvbestaltet på det administrative område. Det var ikke her, han havde sin styrke! Dette blev senere fortalt og bekræftet af dagens vært, Erling Olsen, som kunne fortælle, at da selskabet Scandinavian Seminar College afslørede, at de havde ladet kunstneren Kristian Dahlgaard udføre en skulptur af Aage, blev han meget fornærmet og udtalte, at i stedet for det pjat, burde de have givet ham en bil. Når Verdensuniversitetet fik den skæbne, som det fik, bunder det i ildsjælens mangler på det administrative område sammenkædet med tidernes ugunst og Aages alvorlige sygdom sommer og efterår 1990. Universitetet havde fortjent en bedre skæbne. Ved rejsens endemål fra atelieret hos Bente Merrild og til opsættelsen i Skyum Bjerge, sad vi tre personer - Preben Maegaard, som direkte havde ladet sig inspirere af Aage ved at føre hans tanker videre som det bærende element med det resultat, at der i dag på Nordisk Folkecenter er en mindestue over Aage. Ved siden af Preben sad kunstneren Erland Knudsøn Madsen, som gjorde kunsten acceptabel selv over for slagteriarbejdere, og så sad jeg selv som den, der havde ladet mig inspirere af de tre forannævnte første store ildsjæle efter krigen i min tillidsmandsgerning på slagteriet, i mit kommunale virke samt i Folketinget. Herudover sad borgmester Erik Hove Olesen og vore koner ved bordet - Preben dog uden sin Jane. Det blev til udveksling af minder om Aage og alle var enige om, at Aages gode ideer og eksperimenter lever i bedste velgående i dag. Med tiden er nye ildsjæle spiret frem. En god og åndfuld lørdag fandt sin afslutning i skæret fra den nedgående sol over Thy.

 

Back to index

 

Generalforsamling 2008.

 

Folkecenterets støttekreds afholder generalforsamling

lørdag den 14. juni 2008 kl 14.00

i Folkecenterets SkibstedFjord bygning.

Før generalforsamlingen er der frokost fra 12.30 - 14.00 til 40 kr. pr. person.

 

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Back to index

 

Åbent hus - Aage Rosendal Nielsen 1921 - 2003.

 

Aage Rosendal Nielsen 1921 – 2003
50 års jubilæum

Lørdag d. 10. maj 2008 kl. 12

Afsløring af statue på Fjordvang Skyumvej 101

Kl. 15 åbent hus og kaffe på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Kammersgaardsvej 16, Sdr. Ydby i NEC Corner.

Kør til de smukke steder i Thy op oplev en stemning af digt og drøm som den thylandske filosof Aage Rosendal Nielsen gjorde kendt over det meste af verden.

I 1999 var det 50 år siden Aage Rosendal Nielsen stiftede Scandinavian Seminar, den amerikanske forening hedder American – Scandinavian Foundation.

I 1999 blev der overrakt en statue af Aage Rosendal Nielsen af den amerikanske forening. Den 10. maj 2008 kl. 12 vil en samlet kreds sammen med forhenværende formand for Folketinget Erling Olsen overvære afsløringen af statuen, dette sker på Fjordvang, Skyumvej 101, hvor Aage Rosendal Nielsen gennem mange år havde sit hjem og oprettede Æ Verdensuniversitet/World University/New Experimental College m.m.m.

Læs mere om Aage Rosendal Nielsen her.

 

Back to index

 

Konference: Husstands-el fra sol og vind.

 

Fredag den 14. marts 2008, kl. 10.00 - 15.00 deltager Folkecenteret i en konference om husstands-el fra sol og vind.

Konferencen er arrangeret af Energitjenesten i Midt- og Østjylland.

Folkecenterets informationschef Jane Kruse holder oplæg om små vindmøller: definition af husstands vindmøllebegrebet.

Klik her og se konferencens program.

Se pressemeddelelse her.

 

Back to index

 

Solfanger selvbyg kursus 2008.

 

 

Folkecenteret arrangerer igen i år 2008 solfanger selvbyg kursus.

Vanen tro sker det i samarbejde med Nive Energi & Miljøkontor.

Der er et informationsmøde 16. april kl. 19 - 22, teknisk møde den 22. april kl 19 - 22 og den 3. maj kl 9 - 17 bygger man sin egen solfanger.

Klik her for tilmelding.

Disse kurser har gennem årene ført til opstilling af mere end 1500 m2 solvarmeanlæg.

Læs mere om solenergi her.

Og læs mere om sidste års kurser her.

 

 

 

Solfanger selvbyg på Folkecenteret

 

Back to index

 

Global opvarming.

 

Lørdag den 24. november 2007 var Folkecenteret indbudt til et familiearrangement i Kolding om global opvarmning.

55 personer deltog i arrangementet.

Der var taler af og diskussion mellem blandt andet Kolding kommunes miljøchef Merete Dissing, formanden for Plan- og Miljøudvalget i Kolding Poul Erik Jensen og folketingsmedlem Anne Grete Holmsgaard.

Et af emnerne var om Kolding kommune kan blive klimakommune.

 

Læs mere om klima kommuner her.

Derudover var det muligt at se Folkecenterets planteoliebil og få råd om hvordan man kan spare på energien i hverdagen.

Se en programoversigt her.

Klima, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Her ses Folkecenterets planteoliebil ved siden af en ellert.

Klimaændringer, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Et blik ud over forsamlingen.

Klimaforandringer, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Folketingsmedlem Anne Grete Holmsgaard fra SF diskuterer klima forandringerne.

 

 

Back to index

 

Rejsearrangementer efteråret 2007.

 

Folkecenterets medarbejdere og særligt direktør Preben Maegaard bliver ofte inviteret til foredrag, seminarer, konferencer og lignende i ind- såvel som udland.

 

Nedenfor følger en oversigt over nogle af de vigtigste arrangementer i efteråret 2007.

Se tidligere arrangementer her.

 

Solar Energy Asia
16. - 18. oktober 2007, Singapore

Folkecenterets direktør, Preben Maegaard, er inviteret til at være formand ved konferencen. Se mere her.

Se programmet for konferencen her og læs konferencens brochure her.

 

Nuclear-Free Future Award
18. - 21. oktober 2007, Salzburg

Sustainable Consumption, production and distribution of energy
8. - 11. november 2007, Chamonix Mont-Blanc

EUROSOLAR konference
19. - 21. november 2007, Bonn

Global Wind Energy Congress
22. - 24. november 2007, Monaco

Overrækkelse af Solprisen
29. november 2007, Berlin


 

 

 

 

 

Back to index

 

Balling skole.

 

Balling skole havde haft besøg af klimakaravanen om dagen og om aftenen fortsatte undervisningen for 2 8. klasser med forældre.

Folkecenteret kom med oplæg på CO2-neutral energiforsyning til fremtiden.

Læs mere om klima karavanen her.

Se Balling skole her.

 

Balling skole får besøg af Folkecenteret

 

Back to index

 

Abild skole.

 

I forbindelse med emneuge om klimaforandringer og vedvarende energi som fremtidens energiforsyning var Folkecenteret på Abild skole for at holde oplæg for elever fra 0. - 5.

klasse om fremtidens energiforsyning baseret på vedvarende energi.

Se Abild skole her.

Folkecenteret besøger Abild skole

 

Back to index

 

Åbent hus i efterårsferien på Folkecenteret.

 

Tirsdag den 16. oktober fra kl 11 - 13 holder Folkecenteret åbent hus for alle interesserede.

Der bliver arrangeret rundvisning, hvor der vil blive mulighed for at se de mange udstillinger og samtidig stille spørgsmål om vedvarende energi og energibesparelser.

Rundvisningen koster 20 kroner for voksne.

Det er gratis for børn under 12 år.

Besøg på Folkecenteret

 

Back to index

 

Hydrogen link workshop på Folkecenteret.

 

Onsdag den 3. oktober 2007 afholdes den 7. hydrogen link workshop på Nordisk Folkecenter.

Ved samme lejlighed indvies et nyt moderne hydrogen optankningsanlæg på Folkecenteret.

Temaet for workshoppen er nationalt og regionalt samarbejde indenfor brint til transport.

Man kan tilmelde sig workshoppen senest 28. september ved at klikke her.

Se det fulde program her.

Læs mere om hydrogen link her.

 

Folkecenterets brint bil

 

Back to index

 

Thy Masterclass 2007.

 

 

130 gæster besøgte Folkecenteret fredag den 24. august 2007 for at opleve Thy Masterclass musikerne spille i Folkecenterets SkibstedFjord bygning.

Akustikken i denne bygning er meget god, musikerne udtaler at det kun er Thisted kirke, som er bedre at spille i.

Henrik Svane skrev i sin anmeldelse for Thisted Dagblad blandt andet, at det er imponerende, hvor godt musikerne spiller sammen i betragtning af, hvor kort tid de har sammen.

Koncertens program var som følger:

Antonin Dvorak
Strygekvartet i F-dur op. 96,
Den amerikanske (1893)

Max Reger
Kvintet i A-dur op. 146 (1915) for klarinet og strygekvartet

Antonin Dvorak
Strygekvartet i G-dur op. 77 (1875)

 

Læs mere om Thy Masterclass her.

 

 

Thy Masterclass på Folkecenteret

Et kig ind i en fyldt sal med et begejstret publikum.

Thy Masterclass på Folkecenteret

Nanna Eriksen bød velkommen.

Thy Masterclass på Folkecenteret

Familien Kragh-Møller. Skipper og Jonna med deres barnebarn til højre.

Thy Masterclass på Folkecenteret

I pausen nød man samværet udendørs.

Thy Masterclass på Folkecenteret

Henrik Svane anmeldte koncerten i Thisted Dagblad.

Thy Masterclass på Folkecenteret

Denne kvintet afsluttede koncerten.

Thy Masterclass på Folkecenteret

Publikum er taget hjem. Salen blev endnu gang rost for sin gode akustik.

 

Back to index

 

Den første internationale kongres om planteolie.

 

6. - 7. september 2007 finder den første internationale kongres om planteolie som brændstof sted i Erfurt, Tyskland.

Der ventes op mod 300-400 deltagere fra omtrent 20 lande.

På kongressen vil der være foredrag og udstillinger.

Formålet er for første gang at danne internationale netværk indenfor biobrændstof.

Kongressen skal danne et forum for international udveksling af erfaring mellem eksperter med en diskussion af hvilken rolle planteolie skal spille i fremtidens energiforsyning.

Læs mere på kongressens hjemmeside her.


Ren raps i tanken, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

 

Back to index

 

Solfanger kursus.

 

Så blev der bygget solvarmeanlæg igen på Folkecenteret.

For 12. gang afholdt Nives Energikontor og Folkecenteret kursus i solvarme – selvbyg.

Den 8. maj og 15. maj var der informationsmøde om principperne for bygning af solfangere med deltagelse af i alt 152 personer. På de to aftener blev der øst ud af de mange års erfaringer med solvarme, og der var gode ”Fif og Guldkorn” fra de indbudte tidligere selvbyggere. Begge aftenerne var der lokale smede, VVS firmaer og fabrikanter tilstede.

Derefter var der naturligvis diskussion på hjemmefronten om man i familien skulle lave denne investering. 22 havde taget beslutningen og havde sat lørdag den 26. maj af til at få bygget familiens solvarme anlæg, så de hele sommerhalvåret kan få alt det varme brugsvand til køkken og bad der skal bruges.

På Folkecenterets værksted stod de bestilte materialer klar, så man kunne skrue anlægget sammen. Så efter morgenkaffen kl. 9 var dagen til rådighed og om eftermiddagen kunne man drage hjem med sit nye solvarmeanlæg.

Anlægget sættes op på husets eller ladens sydvendte tag og det sker ofte i samarbejde med lokale håndværkere. Det betyder, at allerede juni måneds mange soltimer lægger varmt vand på lager i varmvandsbeholderen.

I de 12 år de to organisationer har arrangeret selvbyg kursus har lokalområdets husejere bygget over 2000 m2.

Andre lande har taget solfangere til sig. I Israel har det siden 1980 været en selvfølge at installere et solfangeranlæg, når man bygger en bolig eller en forretningsvirksomhed. Israel har næsten 60 m2 solvarme pr. 1.000 indbyggere. Østrig og Grækenland er førende i Europa med omkring 20 m2 pr. 1.000 borgere, mens Danmark har nogle få kvadratmetre solfangere pr. tusind indbyggere.

Der var åbent værksted lørdag den 26. maj fra kl. 10 til 13. det benyttede mange lokale sig af.

 

 

 

 

Solfanger selvbyg på Folkecenteret

 

8. maj og 15. maj var der informationsmøde om selvbyg solvarme. I alt var der begge aftener 152 personer. Per Elklit fra Djurs Solvarme diskuterer detaljer med en af de kommende selvbyg kursister.

 

Solfanger selvbyg på Folkecenteret

 

Jesper Larsen tidligere ansat på NIVEs energikontor laver oplæg om de mange fordele ved solvarme. Solfanger selvbyg kurset blev gennemført i samarbejde mellem NIVEs energikontor og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

 

Solfanger selvbyg på Folkecenteret

 

Kobber rørenes størrelse og anvendelse præciseres af workshop leder Per Elklit, Djurs Solvarme.

 

Solfanger selvbyg på Folkecenteret

 

Kl. 8 den 26. maj ankom de 22 selvbygger kursister med en tom trailer parat til 8 timer senere at tage den færdige solfanger med hjem.

 

Solfanger selvbyg på Folkecenteret

Nedenstående billeder: Vejret var solskin fra morgen til aften og de 22 kursister var i gang hele dagen for ved 16 tiden at køre hjem med det færdige produkt. Der blev bygget i alt 96 m2 solfanger.

Solfanger selvbyg på Folkecenteret

 

Solfanger selvbyg på Folkecenteret

 

Solfanger selvbyg på Folkecenteret

 

 

 

Solfanger selvbyg på Folkecenteret

 

Solfanger selvbyg på Folkecenteret

 

 

Back to index

 

Solfanger teknisk møde.

 

Tirsdag den 15. maj 2007 havde NIVE i samarbejde med Folkecenteret arrageret et teknisk møde for mennesker, som var interesserede i selv at bygge solfangere.

Der var 50 deltagere, som lørdag den 26. maj vil mødes på Folkecenteret for at bygge solfangere.

Direktør ved Djurs solvarme Per Elklit var workshop leder.

Læs mere om Djurs solvarme her.


Solfanger teknisk møde, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

I pausen var der kaffe og kage.

Solfanger teknisk møde, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Til venstre ses direktør for Djurs Solvarme og leder af byg selv workshoppen Per Elklit.

Solfanger teknisk møde, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
 

Solfanger teknisk møde, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Solfanger teknisk møde, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Mødet fandt sted i Folkecenterets SkibstedFjord bygning. På billedet ses Folkecenterets hund Sonny.

Solfanger teknisk møde, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Deltagerne præsenterede deres ideer til deres eget anlæg på overhead projektor.

 

Back to index

 

Solfanger selvbyg møde.

 

Tirsdag den 8. maj kl 19.00 havde NIVE for 12. gang arrangeret et solfanger selvbyg kursus i samarbejde med Folkecenteret.

Det var en stor succes med hele 92 fremmødte til informationsmødet.

På mødet blev det gennemgået hvordan solfangeranlæg er opbygget, økonomien i anlæg, installation og styring af anlæg og ikke mindst muligheden for selv at bygge et solfanger anlæg.

Kurserne har gennem årene ført til opstilling af mere end 1500 m2 solvarmeanlæg.

Læs mere om økonomien i solvarme anlæg i Energistyrelsens publikation
Fokus på solenergi.


 

Solfanger selvbyg kursus, Nordisk Folkecenter


 

 

 

Back to index

 

Forskningens døgn 2007.

 

Fredag den 27. april - lørdag den 28. april er det forskningens døgn.

Forskningens døgn er en årlig landsdækkende begivenhed, som skal vække interesse og forståelse for forskningens metoder, processer og resultater. Forskere fra institutioner og virksomheder har muligheden for at vise, hvad de arbejder med.

Forskningens Døgn skal skabe opmærksomhed om de gode historier fra forskningens verden og om forskningens betydning for vores hverdag. 

Nordisk Folkecenter deltager med en rundvisning kl 11 om fredagen med temaet:

"Fremtidens energiforsyning baseret på vedvarende energi".

Læs mere om Foksningens døgn her.


 

Forskningens døgn på Folkecenteret

 

Back to index

 

Solfanger selvbyg.

 

 

 

NIVE arrangerer i samarbejde med Folkecenteret et solfanger selvbyg kursus.

Der er informationsmøde:

8. maj 2007 kl 19.00 i Folkecenterets SkibstedFjord bygning.

Pris for informationsmødet: 35 DKK inklusiv kaffe og kage.

15. maj 2007 kl 19.00 er der teknisk møde, hvor byggeplaner gennemgås.

Selve solfanger selvbyg kurset finder sted 26. maj 2007 kl 9.00 - 17.00.
Prisen oplyses senere.

Yderligere oplysninger og tilmelding:

NIVEs energikontor kontor@@.comnive.dk

eller tlf.: 9795 6695

Læs mere her.

Se rapport fra sidste års solfanger selvbyg kursus her.

 

Back to index

 

Raps-det-selv workshop's forår 2007.

 

   

Så afholdes der igen kurser, hvor det er muligt at ombygge sin dieselbil til rapsoliedrift.

I dette forår er der tre kurser:

  • 24.-25. marts 2007 i Dronninglund i samarbejde med Dyhr Automobiler.
  • 31. marts -1. april 2007 i Nykøbing Falster i samarbejde med Ceus.
  • 21.-22. april 2007 i Marstal, Ærø i samarbejde med Ærø Energi- og Miljøkontor.

Workshops'ene arrangeres af Niels Ansø, der gennem mange år har arbejdet med rapsolie til transport blandt andet på Folkecenteret og firmaet Dajolka.

Læs mere om de tre workshops her.

 

Raps-det-selv workshop på Folkecenteret

 

Back to index

 

Biogas til Indien.

 

Onsdag den 7. marts - fredag den 9. marts 2007 har Folkecenteret besøg af Visveswaran Mallayan, der er ingeniør fra Indien.

Han er kommet for at få information om biogas og har søgt bistand hos Folkecenteret i den anledning.

Ud over at se Folkecenteret skal Visveswaran også besøge gårdbiogas anlæg i Thy.

 

Biogas til Indien

 

Back to index

 

15 franske politikere.

 

En gruppe på 15 franske politikere besøgte den 7. marts 2007 Folkecenteret.

De ønsker at starte et center som Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi og kom derfor for at se hvordan Folkecenteret gennem mere end 20 år har oplyst om vedvarende energi og energibesparelser.

Politikerne kom fra regionen La Manche, der ligger i Normandiet.

Læs mere om regionen her.

Tre politikere fra Alba i Rumænien var også til stede, da de ligeledes er ved at starte et center, som skal oplyse om vedvarende energi.

Efter besøget på Folkecenteret rejste politikerne videre til Artefact i Glücksborg, der er et center for bæredygtig udvikling.

Læs mere om Artefact her.

Der blev også tid til et besøg ved Rønland for at se havvindmøller og Måbjerg BioEnergy, verdens største anlæg for bioenergi.

 

Franske politikere besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Politikerne vises rundt på Folkecenteret.

Franske politikere besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Havvindmøller ved Rønland.

Franske politikere besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

I forbindelse med besøget på Måbjerg BioEnergy skal man have sikkerhedshjelme på.

Franske politikere besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Kontrolpult hos Måbjerg BioEnergy.

Franske politikere besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Affaldsforbrænding på Måbjerg BioEnergy.

Franske politikere besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Denne mand styrer affaldsforbrændingen.

Franske politikere besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

En stor turbine inde i Måbjerg BioEnergy.

Franske politikere besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Måbjerg BioEnergy's halmlager.

Franske politikere besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Måbjerg BioEnergy set udefra.

Franske politikere besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Efter forbrændingen er disse slagger alt der er tilbage.

 

Back to index

 

Besøg på Poul la Cour museet.

 

I forbindelse med en invitation af geografforbundet afholdt Preben Maegaard foredrag med titlen: Kampen om den sidste olie og den uundgåelige omstilling til vedvarende energi og energibesparelser. 

Klik her og læs artikel.

Foredraget fandt sted på Askov Højskole.

To trainees fra Folkecenteret Katie Christensen og Raphaël Shay var også med.

Seminarielektor Poul-Otto Nielsen viste rundt på Poul la Cour museet efter foredraget.

Poul la Cour var blandt meget andet grundlæggeren af den moderne vindmølleteori.

Læs mere om Geografforbundet her.

Lær mere om Askov Højskole her.

Se museets hjemmeside her.

 

Poul la Cour museet

 

Poul la Cour museet

 

Poul la Cour museet

 

Poul la Cour museet

 

Back to index

 

Dipal Barua modtager Den europæiske solpris 2006.

 

Dipal Barua modtog 7. december 2006 EUROSOLARs pris for at have bidraget til kvinders uddannelse i vedvarende energi.

Dipal Barua arbejder for Grameen banken, som er mest kendt for at yde små lån til meget fattige mennesker i udviklingslandene. Banken og dens stifter, Muhammad Yunus, har netop fået Nobel prisen herfor. Men de deltager også i kampen for et renere miljø.

I anledning af prisoverrækkelsen afholdt han et pressemøde, hvor blandt andet Folkecenterets leder Preben Maegaard deltog.

Læs mere om Grameen bank her.

Læs mere om Dipal Barua her.

Se også EUROSOLARS hjemmeside.

EUROSOLAR er den europæiske organisation for vedvarende energi.

 

Preben Maegaard, Dipal Barua og Nancy Wimmer

Preben Maegaard med Dipal Barua og Nancy Wimmer, som ligeledes arbejder med mikrolån.

Nancy Wimmer, Dipal Barua og Hermann Scheer

Nancy Wimmer, Dipal Barua og Hermann Scheer, præsidenten for EUROSOLAR.

Preben Maegaard og Brigitte Schmidt

Preben Maegaard med dr. Ing. Brigitte Schmidt fra Solarinitiative Mecklenburg-Vorpommern.

 

Back to index

 

Reception hos Svend Auken.

 

4. oktober 2006 var Folkecenterets forstander Preben Maegaard inviteret til reception hos MF (S) og forhåndværende miljøminister Svend Auken.

Anledningen var at Svend Auken havde 35 års jubilæum i Folketinget.

Medlem af Folkecenterets bestyrelse Ole Vagn Christensen MF (S) deltog også.

 

Preben Maegaard og Svend Auken

Preben Maegaard præsenterer sin biografi for Svend Auken.

Preben Maegaard og Kim Mortensen
Preben Maegaard med Folketingsmedlem Kim Mortensen (S).

Ole Vagn Christensen viser rundt

Ole Vagn Christensen viser rundt på Christiansborg.

Preben Maegaard og Niels I. Meyer

Preben Maegaard med sin kollega inden for energi- og miljødebatten gennem mange år professor Niels I. Meyer.

Preben Maegaard

Preben Maegaard signerer sin biografi.

 

Back to index

 

Odense tekniske skole.

 

6. februar var der besøg på Folkecenteret fra Odense tekniske skole.

Gruppen bestod af fire unge mænd, som læser til el installatører. De bliver færdige til sommer og er ved at skrive speciale om vedvarende energi.

De havde set vores hjemmeside og syntes den så spændende ud og bestemte sig derfor for et besøg på Folkecenteret.

Læs mere om Odense tekniske skole her.

 

Besøg på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi fra Odense tekniske skole

 

Back to index

 

Ole Westergaard, formand for Teknik- og miljøudvalget i Thisted kommune.

 

Ole Westergaard (herren i midten med papirer i venstre hånd) er formand for Teknik- og miljøudvalget i Thisted kommune.

Ole Westergaard kom forbi Folkecenteret for at se minimøllen (400Watt) in life.

 

Ole Westergaard besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Back to index

 

Kursus i bæredygtig turisme.

 

Torsdag den 25. januar 2007 fik Folkecenteret besøg af 12 deltagere i "Bæredygtig turisme Z".

Det var arrangeret af VisitNordjylland, som holdt den første af seks kursusdage på Folkecenteret.

Projektkoordinator Bo Immersen (med grøn t-shirt) styrede dagen.

Se VisitNordjyllands hjemmeside.

Læs mere om bæredygtig turisme her.

 

Bæredygtig turisme på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Back to index

 

FC Symposium

 

 

Preben Maegaards 70 års fødselsdag
Klik for at se program mm.


Læs lykønskning fra Philip Rutberg her.
 

  Se billeder fra 25. september 2005 

Preben Maegaard

 

Back to index

 

Billeder fra Preben Maegaards 70 års fødselsdag.

 

Preben Maegaards fødselsdag

 

Preben Maegaards fødselsdag

 

Preben Maegaards fødselsdag

 

Preben Maegaards fødselsdag

 

Preben Maegaards fødselsdag

 

Preben Maegaards fødselsdag

 

Preben Maegaards fødselsdag

 

Preben Maegaards fødselsdag

 

Preben Maegaards fødselsdag

 

Preben Maegaards fødselsdag

 

Preben Maegaards fødselsdag

 

Preben Maegaards fødselsdag

 

Preben Maegaards fødsels dag

 

Preben Maegaards fødselsdag

 

Preben Maegaards fødselsdag

 

Preben Maegaards fødselsdag

 

Preben Maegaards fødselsdag

 

Preben Maegaards fødselsdag

 

Preben Maegaards fødselsdag

 

Preben Maegaards fødselsdag

 

Preben Maegaards fødselsdag

 

Preben Maegaards fødselsdag

 

Preben Maegaards fødselsdag

 

Preben Maegaards fødselsdag

 

Preben Maegaards fødselsdag