Hvad Folkecenteret kan tilbyde.

 

VE - her nord for Limfjorden            
Impulser til teknologisk innovation og forskning indenfor vedvarende energi.


Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi kan tilbyde muligheden for samarbejde indenfor forsøg og udvikling under områderne vedvarende energi og miljø. Vi har bl.a.:

• fysiske rammer i form af bygninger, laboratorier, undervisningsfaciliteter, afprøvnings-, forsøgs- og demonstrationsanlæg.
• personressourcer indenfor en række faglige discipliner
• danske og udenlandske kontakter og netværk

Wave test serie

 


Faciliteterne til forsøg og afprøvning: 
• Bølgekraft. På Folkecenterets Prøvestation ved Nissum Bredning, som er den eneste i Danmark, har været afprøvet mere end 20 forskellige bølgekraftmaskiner. Wave Dragon, den hidtil største danske bølgekraftmaskine, har afsluttet langtidsafprøvning og er på vej til kommercialisering for engelsk kapital i Wales. -  Wavestar modellen er netop blevet udlagt ved Prøvestationen. Det er et skala 1:4 anlæg og dermed for stort til at kunne afprøves i en indendørs bølgetank på AAU. Et finsk institut har henvendt sig for afprøvning i 2006 og vi har et andet projekt under opsejling. Den danske bølgekraftforening har sekretariat på Folkecenteret.

• Vind-brint-bil forskningen er foregået siden 1994 i samarbejde med institutter og virksomheder i  Tyskland, Ukraine og Danmark. Der er på Folkecenteret opstillet et 1 kw og et 20 kw elektrolyseanlæg, samt brintfyldestation og brintkraftvarmeanlæg. Det er stadig de eneste anlæg til brintfremstilling i Danmark. Der kan laves afprøvning af brintbilen og fremstilling af brint. Der er grundlag for lokal fyldestation og større brint-bil projekt sammen med det lokale elselskab, busselskab og Sydthy kommune, og vi er netop i gang med undersøgelserne heraf. Vi har mulighed for at inddrage et institut i samarbejde med russisk projektpartner og en lokal industrivirksomhed om containerisering og markedsføring af brintfremstilling og påfyldning. Fremskridt og fortsat udvikling på området afhænger af tilførsel af midler til F&U og ansættelse af kvalificeret personale.

• Planteolie (PPO) fremstilling og anvendelse i biler til CO2 neutral transport: I samarbejde med et tysk institut, som indledtes i 1993, er konverteret over 100 personbiler. 200 danske landbrug har etableret produktionsanlæg for egen fremstilling af planteolie i kombination med kraftfoder. Folkecenteret har tidligere været alene i Danmark om at udvikle og demonstrere denne form for biobrændsler til transport, men flere individuelle producenter er dukket op, og der er begyndt at ske noget politisk. Samarbejde med et institut, der arbejder med CO2 neutrale former for transport kan være relevant for forsøg og udvikling indenfor området.


 Planteolie til transport på Folkecenteret

• Integration af solceller i bygninger: Vi har siden 1995 dannet 5 virksomhedskonsortier, som på grundlag af Folkecenterets F&U fremstiller og markedsfører solceller, der er integrerede i bygningskomponenter af ny konstruktion: i termoruder, solmarkiser, facader og 2 typer tagplader. Bortfald af statslige tilskud til solceller har reduceret markedet
for de nævnte produkter kraftigt.

Institut for byggeteknik og/eller energibesparelser kan være relevant samarbejdspartner.

• Systemudformning og komponentafprøvning med energiautonome og integrerede systemer, hvor en række vedvarende energiformer, vindenergi, biomasse, solenergi, er planlagt som et samlet system med 100% VE selvforsyning. Forsøgene med integration af vedvarende energisystemer er et oplagt område til forsøg og systemafprøvning sammen med institut på universitet.

• Gårdbiogas: Ifølge evalueringsrapport fra 2001 er gårdbiogas blevet kommerciel i Danmark ved anvendelse af Folkecenter teknologi og indsats. Vi modtager mange henvendelser fra udlandet om teknologi-transfer indenfor gårdbiogas. Vi har brug
for samarbejdspartner på institut
til at komme videre.

Biogas på Folkecenteret

• Små vindmøller: Vi har en prøvestation for afprøvning af små vindmøller op til 30 kW. Der er faciliteter til testning af vindpumper. Der er på Folkecenteret opstillet flere forskellige typer vindmøller under 5 kW. Denne type teknik har særlig relevans i såkaldte ”un-served” regioner, som omfatter en tredjedel
af jordens befolkning. Vi modtager mange henvendelser om små vindmøller til brug i danske husholdninger som alternativ eller supplement til solcelleanlæg. Vi er netop ved at lave en opgørelse over de gængse små møller på markedet. Institut på AAU som har planer om arbejde med små vindmøller vil have stor gavn af at bruge FC’s faciliteter.

Folkecenterets Hanstholmmølle

• Indenfor ulandsteknologi har vi faciliteter og viden indenfor netuafhængig energiforsyning. Vi
har udført projekter i Mali med elektricificering med solceller i landsbyer og skoler. Lokal kapacitetsopbygning gennemføres
på et nyopført FC-center til uddannelse af solelektrikere; se www.malifolkecenter.org 

Nye udviklingsplaner for udviklingslande kan tage udgangspunkt i vores succesfulde projekt, og kan testes hos os
inden udsendelse.

• Grøn spildevandsrensning. Vi har
5 forskellige anlæg, der kan tilføres forskellige former for spildevand
fra husholdninger, landbrug mv. og operere uafhængigt af hinanden. Relevant for samarbejde med institut for hygiejne, vandressourcer o. lign. Forskning i planternes rensningsegenskaber kunne fx være
et område.

Preben Maegaard, 20. juni 2006