17. januar 2002

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om fremme af anvendelsen af biobrændstoffer til transport

Folkecenteret hilser det velkomment, at biobrændstoffer søges fremmet i EU, og vi er enige i, at der er et klart behov for en ændring i de nuværende bestemmelser, herunder direktiver, som hidtil har hæmmet udviklingen af en mere bæredygtig transportsektor.

Nærværende svar er især rettet mod den del, der omfatter biobrændstoffer til erstatning for diesel, specielt planteolie/biodiesel. Svaret er udarbejdet af hhv. ingeniør Niels Ansø, som siden 1999 har arbejdet med teknisk information, uddannelse, forskning & udvikling, praktisk anvendelse og demonstration på området, og senior konsulent Jacob Bugge, som har forsket og udarbejdet en række publikationer om emnet, herunder om Energi & CO2 balance, Økologisk Rapsdyrkning, Skyggeprisberegninger mm.

Folkecenteret har som særskilt erhvervsrettet indsatsområde forsket og udviklet på området siden 1994. Arbejdet har bl.a. omfattet præsentation af Danmarks første planteoliebil i 1994, løbende information og praktisk demonstration af udstyr til decentral fremstilling af planteolie og proteinfoder, uddannelse af 4 Danske værksteder til konvertering af standard dieselmotorer til planteolie i 1999, anvendelse af adskillige konverterede dieselbiler på ren naturlig planteolie siden 1999.

Imidlertid mener vi ikke, at direktivforslaget er tilstrækkeligt, ligesom vi finder, at der er behov for en klarere definition af de biobrændstoffer, som erstatter diesel

Vore forslag til ændringer og udvidelser kan samles i 5 emner:

1. Forudsætninger og sigte

2. Definitioner

3. Bestemmelser

4. Øvrige bemærkninger

5. Referencer og litteratur

 

1. Forudsætninger og sigte:

Flere af de grundforudsætninger, der er opstillet i Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det økonomiske og sociale udvalg og Regionsudvalget, er efter vor opfattelse udtryk for en alt for snæver opfattelse af de mulige virkemidler; dette begrænser naturligvis direktivforslaget tilsvarende.

Antagelsen om, at en vellykket introduktion af biobrændstoffer forudsætter en centraliseret indsats ("hønen og ægget betragtningen") er i direkte modstrid med de faktiske erfaringer med den mest vellykkede energiteknologi, nemlig vindkraften: Her var det jo netop den decentrale, folkelige/individuelle indsats, der skabte gennembruddet, og ikke de statslige programmer. Tilsvarende ser ud til at gælde for biogas, både i udlandet og i Danmark, hvor gårdbiogassen er i vækst, medens fællesanlæggene stagnerer.

Ovenstående fejlagtige antagelse præger desværre resten af Kommissionens meddelelse og direktivforslaget, idet der faktisk kun tales om kemisk modificeret planteolie, bedst kendt under betegnelser som biodiesel og RME, som direkte kan erstatte fossil diesel, uden at dieselmotorerne skal modificeres.

Derimod er der ikke et eneste ord om de naturlige, ikke-modificerede planteolier, som kræver optimering af dieselmotorerne, hvilket giver særlige byrder for brugerne i form af udgifter til konverteringen, så længe automobilproducenterne ikke pålægges at fremstille dieselmotorer, som kan anvende naturlige planteolier.

I stedet for ovennævnte, i øvrigt forkerte, "hønen og ægget" betragtning ville det være langt mere frugtbart med en betragtning, der lyder: "Skal brændstoffet tilpasses motorerne, eller skal motorerne tilpasses brændstoffet?"

Sidstnævnte betragtning har globale perspektiver med hensyn til energi, miljø, beskæftigelse og økonomi, jævnfør omstående skema.

Hvis motorerne tilpasses brændstoffet, opnås alle fordelene til venstre i skemaet. Som det fremgår er der et særligt perspektiv i forhold til ulandene, hvor lokal produktion af brændstof kan give et afgørende bidrag til den lokale økonomi og beskæftigelse, herunder give forsyningssikkerhed og spare de meget høje priser på fossilt diesel [13]. Med plantolietilpassede motorer kan også nyere stationært maskineri og køretøjer drives af rene planteolier.

Desuden er det velkendt, at en teknologiudvikling som motortilpasning har positive spin-off og spill-over effekter, nationalt, regionalt og globalt.

I Tyskland er der foreløbig ingen afgift på biobrændstoffer, hvilket har ført til at der i dag kører i tusindvis af personbiler samt traktorer, busser, lastbiler og lokomotiver rundt på ren, naturlig planteolie uden problemer. I andre lande som Danmark, Holland, Belgien, Frankrig, Irland m.fl. er teknologien også til rådighed, men det er begrænset hvor mange biler der er konverteret, først og fremmest pga. at ren, naturlig planteolie beskattes som fossilt diesel. I Danmark kører ca. 16 personbiler som er konverteret med velkendt tysk teknologi. Men ud fra de henvendelser som Folkecenteret dagligt modtager, vurderer vi at der kører yderligere ca. 100 biler som kører på diesel/rapsolie blandinger, enten uden ændringer eller med en "hjemmegjort" modificering af motoren. Herudover kører der én traktor og ét kraftvarmeanlæg.

Som det fremgår, udgør de rene/naturlige planteolier det klart bedste alternativ til fossil diesel.

De særlige, positive egenskaber ved de naturlige planteolier bør derfor fremhæves, og planteolierne bør indtage en veldefineret plads i direktivet i stedet være totalt udeladt som i direktivets nuværende udformning, se også nedenfor.

Rene/naturlige planteolier

Biodiesel/RME

Energiforbrug til fremstilling: 13%:

Der går 13 liter til at lave 100 liter.

Tallet er det samme for fossil diesel.[5, 9]

Energiforbrug til fremstilling: 26%:

Der går 26 liter til at lave 100 liter.

Tallet er dobbelt så højt som for fossilt diesel. [5, 9]

Ufarligt for miljø og helbred:

Klassificeret som uskadelige for vandmiljøet ifølge det tyske system med vandforureningsklasser og er ligefrem spiselige. [3]

Miljøskadeligt:

I vandforureningsklasse WGK 1 ligesom f.eks. tung fyringsolie, viskos råolie, simplere smøreolier, acetone, silikone, methanol og ethanol. [3]

Decentral, landbrugsintegreret produktion og distribution af brændstof, som giver øget beskæftigelse i landdistrikter i både ilande og ulande. Central, industriel produktion og distribution af brændstof, adskilt fra landbruget og uden beskæftigelseseffekt i landdistrikter. Udover selve brændstoffet, transporteres dobbelt så meget frem og tilbage i form af protein foder.
Lavere etablerings- og driftsomkostninger.

Generel styrkelse af lokal økonomi og uafhængighed i landdistrikter; specielt i ulandene mindskes [13]:

- Afhængigheden af olieimport,

- Afvandringen til ulandenes byer,

- Antallet af miljøflygtninge

Højere etablerings- og driftsomkostninger.

Ingen styrkelse af lokal økonomi udover den direkte dyrkningsmæssige.

Ovenstående reelle forskelle bør skrives ind i direktivforslagets begrundelse og konsekvensanalyse.

 

2. Definitioner:

I meddelelsen og direktivet omtales kun et enkelt produkt, "biodiesel", som dieselerstatning fremstillet af planteolie:

  • I direktivforslagets afsnit 3.1 omtales biodiesel, hvilket hidtil har angivet kemisk modificeret planteolie. Derimod er der ingen direkte omtale af de naturlige planteolier, herunder en skelnen imellem de to former for dieselerstatning.
  • I direktivforslagets Bilag A fremgår det blot, at biodiesel defineres som et flydende brændstof af dieselkvalitet, hvilket også gælder de naturlige planteolier.

Hermed har meddelelsen og direktivforslaget faktisk forøget den herskende begrebsforvirring med hensyn til planteolie.

Dette underbygges af, at det andet forslag i høringsrunden om ændring af direktiv 92/81/EØF refererer til TARIC-koder (KN-koder), hvor både de naturlige og de kemisk modificerede planteolier hører til samme gruppe, nemlig KN-koderne 1507 - 1518, uden at der skelnes imellem disse.

Det er således ikke længere entydigt at anvende betegnelsen biodiesel. Tilsvarende er anvendelsen af betegnelsen rene planteolier også svækket af, at der blandt andet i direktivforslagets artikel 3 stk 2 litra a anvendes betegnelsen rene biobrændstoffer i betydningen en andel på 100% i stedet for en tilsætning til fossilt brændstof.

Den herskende forvirring fremgår også af, at Kommissionen på forespørgsler fra medlemmer af Europaparlamentet tilsyneladende ikke kender forskel på de to brændstoffer. Som svar på spørgsmål fra MEP Elisabeth Schrödter af 28/3 2001 (Skriftlig forespørgsel E-0904/01)[12] om rene planteolier har Kommissionen således givet et svar[12], som er en klar misforståelse, idet det udelukkende beskæftiger sig med kemisk modificeret planteolie. MEP Elisabeth Schrödter spørger udtrykkeligt om koldpresset rapsolie (KN-1514, se nedenfor), og Hr. Liikanen fra Kommissionen indleder med lige så udtrykkeligt at erklære, at rapsolie hører under methylesterne, altså biodiesel/RME/kemisk modificeret planteolie (KN 1716, se nedenfor).

Der er derfor behov for, at der opstilles nye definitioner med en klar adskillelse af de naturlige planteolier på den ene side og kemisk modificeret planteolie på den anden side.

Det foreslås, at begge typer defineres hver for sig på grundlag af de KN-koder, som er anført i forslaget om ændring af direktiv 92/81/EØF, og som bygger på den internationale TARIC klassificering af varer. I TARIC klassifikationen er alle de naturlige planteolier, KN 1507 - 1515, defineret som ikke kemisk modificerede, medens den direkte dieselsubstitut, som henhører under KN 1516, sammen med de øvrige animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier under KN 1516 - 1518, er defineret som kemisk modificerede.

Således foreslås følgende definitioner:

a) Naturlige planteolier: Ikke kemisk modificerede olier med KN-koderne 1507 - 1515.

b) Kemisk modificerede planteolier: Kemisk modificerede olier med KN-koden 1516.

Som en tredje gruppe kan medtages:

c) Øvrige kemisk modificerede animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier med KN-koderne 1516 - 1518.

Sidstnævnte gruppe indgår faktisk i forslaget om ændring af direktiv 92/81/EØF. Hidtil er disse produkters energianvendelse fortrinsvis sket i forbindelse med biogasanlæg.

 

3. Bestemmelser:

I artikel 3 bør ordlyden af stk 1 ændres, så den ikke fremstår, som om biobrændstofandelen primært skal opnås ved iblanding i benzin og diesel.

Tvært imod vil det snarere fremskynde udviklingen, hvis der primært satses på anvendelse af rene biobrændstoffer; med generel afgiftslettelse for biobrændstoffer som angivet i forslaget om ændring af direktiv 92/81/EØF vil der være et direkte økonomisk incitament til iblanding.

Kravet om et bestemt iblandingsniveau bør derfor bortfalde i artikel 3 stk. 1 og i bilag B.

Desuden bør der tilføjes en bestemmelse om, at der skal indføres krav til automobilindustrien om, at alle dieselmotorer inden for en given frist skal være udformet, så de kan drives af naturlige planteolier. Der kan opstilles en tilsvarende bestemmelse vedrørende benzinmotorer og bioethanol.

I bilag A bør ovennævnte definitioner a) og b), samt eventuelt c), indgå.

 

4. Øvrige bemærkninger:

Afsnit 3.3 indledes med en misvisende sammenligning mellem biodiesel/planteolie og sukkerroer, idet der ses bort fra en samtidig produktion af værdifuldt proteinfoder og biomasse i form af halm, som ligeledes kan anvendes til energiformål.[5,6]

Afsnit 4.1 bygger på beregninger af produktionsomkostninger for kemisk modificerede planteolier og er formentligt forældede. Vi har tidligere påvist, at energiforbrug og produktionsomkostninger er lavere for de naturlige planteolier. [11]

Med hensyn til dokumentation for nærværende høringssvar henviser vi til tidligere publikationer, pressemeddelelser og andet materiale, som kan findes på vor hjemmeside http://www.folkecenter.dk/plant-oil samt følgende afsnit "Referencer og litteratur".

De naturlige planteolier udgør et særskilt og veldefineret produkt med sin egen kvalitetsstandard, Qualitätsstandard für Rapsöl als Kraftstoff, den såkaldte RK-standard[1]. Denne kan findes på: www.tec.agrar.tu-muenchen.de/pflanzoel/001er100.pdf , og rapporten om hele baggrundsarbejdet med RK standarden[2] kan findes på:
www.tec.agrar.tu-muenchen.de/pflanzoel/GelbesHeft69.pdf

 

5. Referencer og litteratur.

[1] Standard: Qualitätsstandard für Rapsöl als Kraftstoff.
LTV-Arbeitskreis Dezentrale Pflanzenölgewinnung, Weihenstephan.
http://www.tec.agrar.tu-muenchen.de/pflanzoel/001er100.pdf

[2] Rapport: Begleitforschung zur Standardisierung von Rapsöl als Kraftstoff für pflanzenöltaugliche Dieselmotoren in Fahrzeugen und BHKW, Gelbes heft 69.
Technische Universität München & Bayerische Landesanstalt für Landtechnik, Weihenstephan
http://www.tec.agrar.tu-muenchen.de/pflanzoel/GelbesHeft69.pdf

[3] Notat: De tyske vandforureningsklasser.
Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi.

[4] Artikel : Pure Plant Oil: Clean Engine Fuel Today & Tomorrow, Sustainable Energy News, August 2001.
Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi.
sen34_p14-16200.pdf

[5] NOTAT: RAPSOLIE TIL TRANSPORT 1: ENERGIBALANCE OG CO2-BALANCE
Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi.
energi_og_CO2_balance.pdf

[6] NOTAT: RAPSOLIE TIL TRANSPORT 2: LANDBRUG OG ENERGI - MARKEDET FOR RAPSOLIE TIL ENERGIFORMÅL.
Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi.
landbrug_og_energi.pdf

[7] NOTAT: RAPSOLIE TIL TRANSPORT 3: ØKOLOGISK RAPSDYRKNING ER EN REALITET
Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi.
okologisk_rapsdyrkning.pdf

[8] Notat: Notat vedrørende emissioner fra forbrændingsmotorer, planteolie sammenlignet med diesel.
Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi.
emission rapsolie.pdf

[9] Oplæg: Oplæg til Høring om biobrændsel og transportsektoren - Landstingssalen på Christiansborg 2. maj 2001.
Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi.
Raps_Hoering.pdf

[10] Rapport : EQUIPMENT FOR DECENTRALISED COLD PRESSING OF OIL SEEDS
Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi.
efdcpos_ef.pdf

[11] Raport: ANVENDELIGHED AF RAPPORTEN EMBIO, Energistyrelsens Model til økonomisk og miljømæssig vurdering af BIObrændstoffer, Januar 1997, Udarbejdet af COWI Dokument nr.: 29316/1, SOM GRUNDLAG FOR VURDERING AF BIODIESEL OG KOLDPRESSET RAPSOLIE.
Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi.
embio2000_rapsolie.pdf

[12] Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål, SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0904/01, Om: EU-omspændende tilladelse til dieselmortorkøretøjer, der bruger koldtpresset rapsolie som brændstof, af Elisabeth Schroedter (Verts/ALE) til Kommissionen (28. marts 2001)
Svar afgivet på Kommissionens vegne af Erkki Liikanen (13. juni 2001)

[13] Pressemeddelelse: Mali-Folkecenter converts pick-up to run on plant oil, 15/11 2001
Mali-Folkecenter for Renewable Energy, Mali.

 


Udskriftsvenligt PDF dokument