MF Jens Christian Lund ses her med forstander Preben Maegaard, (tv) og formanden for teknisk udvalg Henning Holm (th)

 

Ros til Nordisk Folkecenter

 

 

Der var politikerbesøg på Folkecenteret den 19. december 2005. Jens Chr. Lund, MF (S) og Henning Holm, medlem af Sydthy kommunalbestyrelse (S) fik en grundig gennemgang af centerets aktiviteter og planer for de kommende år.

Betydningen af det fireårige ELFOR projekt såvel som de muligheder der er indenfor den nye Region Nord blev drøftet.

Preben Maegaard med Jens Chr. Lund

 

Jens Chr. Lund er medlem af Folketingets energipolitiske udvalg, hvilket gav anledning til diskussion om Danmarks energipolitik generelt og især nedprioriteringen af vedvarende energi. Preben Maegaard redegjorde for en række lovende VE-teknologier, som i de kommende år kunne erstatte de fossile brændsler, herunder bølgekraft, flydende biobrændsler, små vindmøller og autonome, integrerede energisystemer. Det er ting, hvormed man på Folkecenteret har vellykkede resultater fra forsøg og udvikling. Med en aktiv indsats fra statens side kunne der skabes mange nye arbejdspladser og miljøforbedringer. Jens Chr. Lund sagde, at Socialdemokraterne var parat til at gøre meget mere for vedvarende energi end den nuværende regering og han var særlig optaget af, hvad det kan betyde ikke mindst for fornyelse i landdistrikterne. Han vil få rig anledning til at drøfte en forstærket indsats for vedvarende energi med medlemmerne af energipolitisk udvalg, som i begyndelsen af 2006 aflægger besøg i Kina.

 

Haris Nuhanovic med Jens Chr. Lund

 

 

Under besøget diskuterede Jens Chr. Lund situationen i Bosnien med Haris Nuhanovic, som er medarbejder på Folkecenteret. De har begge personlige oplevelser og erfaringer fra krigsperioden. De var enige om, at nu gik det fremad.

 

Jens Chr. Lunds besøg varede fra kl. 10.00 til 16.00.

Thisted Dagblad bragte et interview med Jens Chr. Lund, hvor han udtaler: "Det har været en utrolig spændende dag, hvor jeg har fået besvaret en række spørgsmål om vedvarende energi, hvilket er mit formål med besøget. Jeg er positivt optaget af energibesparelser og udnyttelse af det kæmpe potentiale, vi har inden for vedvarende og alternativ energi. Det gælder også for transportsektoren, hvor det kan virke uforståeligt, at vi ikke er kommet længere - f.eks. med brug af rapsolie.

Det er fantastisk dejligt at møde mennesker, der brænder for tanken om vedvarende energi, hvilket jeg har mødt her i dag. Det er vigtigt, at vi har steder som Nordisk Folkecenter, hvor der sker forskning og demonstration omkring vedvarende energi til gavn for industrien og folkeoplysningen. Samtidig er det af stor betydning, at vi har en institution som Folkecentret i regionen, hvilket gør skævvridningen mindre.

Det har været eventyrligt spændende, og det er mit håb, at jeg positivt kan påvirke energipolitisk udvalg i forhold til Nordisk Folkecenter." 

Læs artiklen fra Thisted Dagblad her.