Giv visionen vinger

 

- bliv medlem af Folkecenterets støttekreds

 

Folkecenteret

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi blev oprettet i 1983 for at bane vej for en øget anvendelse af vedvarende energi gennem en decentral indsats. Vi udfører forsøg, udvikling og formidling med mindre og mellemstore virksomheder som den primære målgruppe.

Centeret udvikler anlæg til lokal energiforsyning med vedvarende energi og en dansk energiproduktion, udfører forsøg og fremmer oplysnings- og vidensformidling om vedvarende energi.

- De nye opgaver

Nu er tiden kommet for en sammenkædning af kendte teknikker til forsøg med et samlet bæredygtigt system, der indbefatter energi, affaldskredsløb, fødevarer, bosætning og transport. Der skal oplyses og orienteres bredt herom, og det gør vi bl.a. gennem aktiv turisme.

De mangeartede aktiviteter betyder, at vi hele tiden udbygger en "Landsby for Grøn Forskning". De vigtigste nydannelser er et selvstændigt "Center for Grøn Teknik" og et træningscenter indrettet til kurser og overnatning - især for kursister fra udviklingslandene og Østeuropa.

Alle bygninger er i sig selv forsøgsanlæg, der er eksempler på nyt ressource-, energi- og miljøtilpasset byggeri. "Landsbyen for Grøn Forskning" er åben for alle slags besøgende, enkeltpersoner og grupper.

Og verden omkring

I vesten sløses der med energi; industrilandene er derfor ansvarlige for at nedbringe CO2-forureningen.

I udviklingslandene derimod skal energiforsyningen forøges - nødvendigvis uden at gentage vores fejltagelser. Halvdelen af jordens befolkning har ikke, og får ikke i overskuelig tid, elektricitet fra et overordnet elnet, så overalt i udviklingslandene er der et enormt behov for vedvarende energiudstyr til vandpumpning, landbrug, håndværk og belysning. Samtidig sker der i disse år hastige fremskridt indenfor småskalateknikkerne, så måske fører den nye teknik til en helt anden form for udvikling, end den vi kender!

Folkecenter for vedvarende energi

 

- Det mere langsigtede perspektiv for os er at være med til at opbygge og deltage i et globalt netværk af vedvarende energicentre til fremme af anvendelsen af vedvarende energi. I 1992 indledte vi således samarbejdet med energikontorerne i Østeuropa.

Der er så meget, der skal læres i omstillingen fra en ressourcekrævende og miljøtruende samfundsudvikling til en bæredygtig fremtid.

Organisation

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi er en selvejende institution, der drives på basis af projekttilskud støtte fra lokale myndigheder og anden form for indtægtsdækket virksomhed, herunder fra erhvervslivet.Omsætningen (2006) er på omkring 5 mio. kr. årligt.

Medarbejderstaben består af ingeniører, biologer, arkitekter og teknikere m.v., der informerer om og demonstrerer energibesparelser, energieffektive løsninger og vedvarende energi, samt gennemfører udviklingsprojekter i Danmark og udlandet.

Bestyrelsen på 11 medlemmer har det overordnede ansvar for Folkecenteret. Halvdelen vælges af støtteforeningen, resten udpeges af interesseorganisationer med tilknytning til energi og miljø, samt myndigheder. Støtteforeningens medlemmer vælges på den årlige generalforsamling.

 

Skadekærgaard anno 1965
Historisk billede af Skadekærgaard, der nu er Folkecenterets hovedbygning anno 1965.

Folkecenter for vedvarende energi